Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce

Občania sa zdravotným postihnutím majú rovnaké práva uchádzať sa o zamestnanie a zamestnať sa ako osoby bez zdravotného postihnutia. Nemali by byť znevýhodňovaní len preto, že  majú určité zdravotné obmedzenie.

 

OZPZdravotné postihnutie skutočne nie je prekážkou na to, aby niekto vykonával povolanie účtovníka, programátora, učiteľa, predavača a iné.

Takýto ľudia sú rovnako kvalifikačne zdatní, spoľahliví a zodpovední ako zdraví zamestnanci.

Spektrum zdravotných postihnutí je veľmi rôznorodé a do značnej miery individuálne, preto očakávania obmedzení vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia môžu byť úplne iné ako skutočnosť.

Príkladom toho sú ľudia so zrakovým postihnutím, ktorí sú veľmi dobrí pri práci s informačnými technológiami. Na druhej strane, ak má niekto napr. problém so sluchom, je úplne alebo čiastočne nepočujúci, neznamená to, že môže pracovať v hlučnom prostredí vo výrobe. Veľký hluk  môže spôsobiť stratu zostatku sluchu. Uplatnenie osôb s telesným postihnutím nie je obmedzené len na bezbariérový prístup, plnohodnotnými zamestnancami môžu byť aj keď budú pracovať napr. z domu.

Pri vstupe na trh práce osôb so zdravotným postihnutím je preto veľmi dôležité zohľadňovať nielen ich všeobecné zručnosti a pracovné skúsenosti, ale predovšetkým individuálne schopnosti a možnosti v rámci zdravotného postihnutia.

Každý uchádzač so zdravotným postihnutím musí sám zhodnotiť či mu jeho zdravotné obmedzenie nebude prekážať pri výkone svojej profesie, tak aby sa jeho zdravotný stav nezhoršil. Subjektívne hodnotenie však nemusí byť vždy presné, niekto si verí viac, niekto menej, objektívne ohodnotenie fyzických schopností poskytuje Inštitút pracovnej rehabilitácie, tzv. testovaním zvyškového pracovného potenciálu. V časti zisťovali sme nájdete podrobnejšie informácie o tejto možnosti testovania.

Formy vykonávania zamestnania v podobe homeoffice (práca na doma), zdieľaného pracovného miesta, čiastočný úväzok a iné, sú na Slovensku rozšírené najmä u veľkých zahraničných firiem.  Takéto spôsoby zamestnávania pomohli vytvoriť pracovné miesta pre osoby s ťažkými zdravotnými postihnutiami na Slovensku.  Takto pracuje aj programátor, ktorý je ťažko telesne postihnutý, má problém nielen s chodením, ale aj obmedzený pohyb rúk. Vo svojom domácom prostredí si prácu organizuje tak, aby stíhal plniť svoje pracovné úlohy.

Zdieľané pracovné miesto viacerými zamestnancami nie je až taká známa a rozšírená forma zamestnávania. Je to však veľmi moderný a flexibilný spôsob zamestnávania, vhodný pre zamestnancov so zdravotným postihnutím, ktorých zdravotné obmedzenia  im neumožňujú pracovať na 8 hodinový pracovný úväzok.

Jeho podstatou je striedanie dvoch alebo viacerých zamestnancov na čiastočný úväzok v rámci jednej pracovnej pozície. Zamestnanci sa potom dohodnú na pravidelnom striedaní v zamestnaní.

Ďalšie formy zamestnávania sú práca na diaľku, flexibilný pracovný čas, práca na čiastočný úväzok a množstvo ďalších foriem, ktoré závisia od dohody medzi zamestnanom a zamestnávateľom.

Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupe na trh práce, foriem a spôsobov ako môžu vykonávať osoby so zdravotným postihnutím svoje zamestnanie je skutočne  veľa.