Kto je občan so zdravotným postihnutím (pre účely zamestnania sa)

Spleť zákonov a  naradení často mýli zamestnávateľov, ale aj občanov so zdravotným postihnutím.

Odpoveď by sa mohla zdať jasná, veď je to ten čo má dlhodobé zdravotné problémy, ktoré mu spôsobili neschopnosť vykonávať doterajšie zamestnanie a postihnutie ovplyvnilo jeho fungovanie v spoločnosti tak, že v porovnaní so zdravým jedincom má zvýšené náklady na  stravovanie, alebo cestovanie a iné.

Nie to však celkom tak. Naša slovenská legislatíva rozlišuje občana so zdravotným postihnutím, ktorého posudzuje sociálna poisťovňa (dá mu rozhodnutie o tom, že je občan so zmenenou pracovnou schopnosťou) a občana s ťažkým zdravotným postihnutím, posudzovaným úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny na oddeleniach posudkových činností.

Pre účely zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím je rozhodujúce určenie miery poklesu vykonávať zárobkovú činnosť – invaliditu.

V zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti sa na účely zamestnávania za občana so zdravotným postihnutím považuje invalidný občan s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %. Túto skutočnosť občan preukazuje posudkom Sociálnej poisťovne.

Pokiaľ občan takýto posudok nemá, za občana so zdravotným postihnutím s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50 % sa považuje poberateľ čiastočného invalidného dôchodku a za občana so zdravotným postihnutím s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % sa považuje poberateľ „plného" invalidného dôchodku

 

Občan so zdravotným postihnutím je občan uznaný za invalidného občana podľa § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 40% ).

Sociálna poisťovňa posudzuje mieru pracovnej schopnosti, resp. neschopnosti, ktorá vznikla v dôsledku ochorenia trvajúceho viac ako jeden rok, alebo zdravotného postihnutia od nízkeho veku, po úraze, atď. Po posúdení vydá rozhodnutie o miere pracovnej schopnosti, percentuálne určenie toho, nakoľko má osoba so zdravotným postihnutím v porovnaní so zdravým jedincom, obmedzenú schopnosť vykonávať zamestnanie v dôsledku zdravotných problémov (napr. o koľko bude mať robotník, ktorý v dôsledku úrazu prišiel o nohu sťaženú možnosť vykonávať prácu v porovnaní s obdobím pred úrazom).