Na koho sa občan so zdravotným postihnutím môže obrátiť pri hľadaní zamestnania?

Pri hľadaní zamestnania sa osoby so zdravotným postihnutím môžu obrátiť na úrady práce sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho bydliska, agentúry podporovaného zamestnávania, organizácie občanov so zdravotným postihnutím, ktoré poskytujú takúto pomoc a mnohé ďalšie organizácie a inštitúcie.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytujú pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sa prídu zaevidovať ako uchádzači o zamestnanie informácie o voľných pracovných miestach v rámci oddelení služieb zamestnanosti. Občan so zdravotným postihnutím sa nemusí evidovať na úrade práce, ale mal by sa. Obidve alternatívy majú svoje výhody aj nevýhody.  Ak sa zaeviduje, nesmie zabúdať na to, že mu ako uchádzačovi o zamestnanie vyplývajú aj určité povinnosti ako je napríklad aktívnej vyhľadávanie zamestnania a hlásenie sa na úrad práce. Na druhej strane zamestnávateľ, ktorý chce vytvoriť chránené pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím, môže na toto miesto prijať len osobu, ktorá je evidovaná na úrade práce minimálne tri mesiace.

Občan so zdravotným postihnutím sa môže zaevidovať nielen ako uchádzač o zamestnanie, ale aj ako záujemca o zamestnanie.

Záujemcom o zamestnanie sa rozumie občan, ktorý si hľadá iné zamestnanie alebo ktorý má záujem o poskytovanie odborných poradenských služieb a služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce a nie je uchádzačom o zamestnanie.

Občan sa uchádza o sprostredkovanie zamestnania na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt. Občan, ktorý hľadá zamestnanie, môže požiadať o informácie o možnostiach zamestnania ktorýkoľvek úrad práce, soc. vecí a rodiny.

Na sprostredkovanie konkrétneho pracovného miesta nie je právny nárok. To znamená, že úrad  automaticky prácu nenájde, očakáva sa aktivita aj zo strany nezamestnaného.

Keď sa občan so zdravotným postihnutím prihlási na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, vyplývajú mu z toho určité povinnosti uchádzača o zamestnanie.

Uchádzač o zamestnanie je ten kto, chce pracovať, môže pracovať a aktívne si prácu hľadá.

Tieto povinnosti sú často krát aj dôvodom prečo sa osoby so zdravotným postihnutím nezaevidujú na úradoch práce. Pravidelné hlásenie sa na úrade, do ktorého je potrebné dochádzať, alebo chýbajúci bezbariérový prístup je častým dôvodom prečo ľudia so zdravotným postihnutím nevyužívajú túto možnosť hľadania zamestnania.

Na úrady práce sa osoby so zdravotným postihnutím prihlasujú aj vtedy ak chcú získať príspevok na začatie podnikania, ktorý sa poskytuje len uchádzačovi o zamestnanie evidovanom na úrade minimálne 3 mesiace. (o príspevok môže požiadať uchádzač o zamestnanie, bez ohľadu na to, či je alebo nie je občanom so zdravotným postihnutím v zmysle zákona o službách zamestnanosti)

POmocPomoc pri hľadaní zamestnania pre občanov so zdravotným postihnutím umožňujú aj agentúry podporovaného zamestnávania a organizácie občanov so zdravotným postihnutím.

Agentúry podporovaného zamestnávania sú právnické alebo fyzické osoby (môžu to byť podnikateľské subjekty ale aj neziskovky), ktoré pomáhajú osobám so zdravotným postihnutím so sprostredkovaním zamestnania. Svoje služby poskytujú väčšinou zadarmo.

Na Slovensku bolo ku dňu 31. januáru 2011 registrovaných 58 agentúr podporovaného zamestnávania. Zoznam sa nachádza na internetovej stránke www.upsvar.sk.

Organizácie občanov so zdravotným postihnutím, ktoré poskytujú služby špecializovaného poradenstva alebo základného poradenstva, pomáhajú občanom so zdravotným postihnutím pri orientácii na trhu práce. Zoznam organizácií rôznych druhov zdravotného postihnutia, ktoré sú členmi NROZP v SR, sa nachádza na internetovej stránke www.nrozp.sk.

Ďalšími organizáciami a inštitúciami, ktoré pomáhajú nezamestnaným so zdravotným postihnutím uplatniť sa na trhu práce sú pracovné agentúry a internetové portály uverejňujúce voľné pozície.