Aktívne opatrenia trhu práce – ako štát pomáha pri vytváraní pracovných miest pre osoby so zdravotným postihnutím

Štát má k dispozícií systém nástrojov, ktoré pomáhajú osobám so zdravotným postihnutím uplatniť sa na trhu práce. Tieto nástroje sa nazývajú aktívne opatrenia trhu práce. Vymedzuje ich zákon č. 5/2004 Z. z. o sociálnych službách. Všetky potrebné informácie nájdete na internetovej stránke http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/podpora-zamestnavania-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim.html?page_id=13317 .

 

OPatreniaIch cieľom je uľahčiť prístup k zamestnaniu ľuďom so zdravotným postihnutím a to tak, že ich motivujú k samostatnej zárobkovej činnosti v podobe poskytovania nenávratného finančného príspevku na obdobie 2 rokov, alebo podporia zamestnávateľov, ktorí vytvoria chránené pracovné miesto alebo chránenú dielňu na obdobie minimálne 2 rokov.

To znamená, že osoba so zdravotným postihnutím môže na základe žiadosti o získanie príspevku na zriadenie chránenej dielne, chráneného pracoviska alebo SZČO dostať peniaze na preplácanie časti  mzdových nákladov, nákladov na prevádzkovanie a zriadenie chránenej dielne/pracoviska, prípadne činnosť pracovného asistenta, ktorý ho bude sprevádzať pri vykonávaní pracovných úloh.

Príspevky na zriadenie chráneného pracoviska, resp. chránenú dielňu dostáva zamestnávateľ, ktorý takéto pracovné miesta zriadi. Príspevok však nie je rovnaký pre celé Slovensko. Závisí od regiónu, v ktorom sa pracovné miesto pre osobu so zdravotným postihnutím zriaďuje. V regióne ako je Bratislavský kraj, je tento príspevok najnižší, vyplýva z priemernej miery evidovanej nezamestnanosti a je odstupňovaná od 6243,45 € pre Bratislavský kraj, pre ostatné regióny od 7804,32 do 9365,18 €.