Chránená dielňa a chránené pracovisko a príspevok na ich zriadenie

Chránená dielňa sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje viac ako 50% zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou (so zdravotným postihnutím). Chránené pracovisko je jedno pracovné miesto obsadené osobou so zdravotným postihnutím.

Žiadosti o získanie príspevku o zriadenie chráneného pracovného miesta sa nachádzajú na vyššie uvedenom internetovom odkaze. Tieto žiadosti sa podávajú na miestne príslušnom úrade práce (mieste kde sa pracovisko zriaďuje). Občan so zdravotným postihnutím môže mať zriadené pracovné miesto aj v mieste svojho bydliska (môže pracovať na tzv. vyššie spomínaný homeoffice).

Úrady práce poskytujú možnosť konzultácií ako pripraviť žiadať o príspevok o zriadenie chráneného pracovného miesta. Žiadosť obsahuje prílohy, ktorými je podnikateľský zámer, kalkulácia nákladov a ďalšie potvrdenia preukazujúce solídnosť zamestnávateľa (ide napr. o doklad preukazujúci splnenie daňových povinností, odvodov preddavkov na sociálne a zdravotné poistenie a ďalšie doklady).  Zoznam povinných príloh je súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku.