Ďalšie možnosti získanie príspevkov zameraných na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím sú:

Príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím a oprávnené náklady

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže na zaškolenie alebo prípravu na prácu uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so ZP poskytnúť na základe uzatvorenej písomnej dohody príspevok na úhradu oprávnených nákladov na zaškolenie alebo prípravu na prácu a tiež oprávnených nákladov súvisiacich so zaškolením alebo prípravou na prácu bližšie definovaných v §§ 55b a 55c zákona o službách zamestnanosti.

Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní

Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako štvrtinu zamestnancov so zdravotným postihnutím. Výška príspevku závisí od miery postihnutia a poskytuje sa raz štvrťročne.

Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti

Tento príspevok sa poskytuje pre osoby so zdravotným postihnutím na začatie ich podnikania. Podmienkou je aby svoje podnikateľské činnosti udržali minimálne 2 roky. Ak tak neurobia, príspevok musia vrátiť. Poskytuje sa nezamestnanej osobe so zdravotným postihnutím evidovanom a úrade práce min. 3 mesiace. Môžu o neho požiadať na základe žiadostí, ktorého súčasťou je aj podnikateľský zámer a ďalšie náležitosti, ako je napr. kalkulácia nákladov na zriadenie chráneného pracoviska.

Príspevok na činnosť pracovného asistenta

Príspevok na činnosť pracovného asistenta je skvelým nástrojom ako pomôcť osobám s ťažšími zdravotnými postihnutiami realizovať sa v rámci svojho povolania. Pracovný asistent umožňuje zamestnancom so zdravotným postihnutím riadne a samostatne vykonávať pracovné úlohy, tým že im pomáha vykonávať osobné potreby v rámci pracovného času.

Príspevok sa poskytuje mesačne najmenej vo výške 41 % (412,41 €) a najviac vo výške 90 % (905,29 €) celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvára dohoda, na činnosť jedného pracovného asistenta počas trvania.

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (zamestnávateľ)

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu sa poskytuje chránenej dielni alebo pracovisku. Výška príspevku závisí od počtu zamestnancov. Žiadosť o úhradu prevádzkových nákladov sa podáva vo štvrťročných intervaloch.