Výhody zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím v skratke

...zamestnávateľ platí nižšie odvody na preddavky na sociálne a zdravotné poistenie (závisí to aj od miery postihnutia, vo všeobecnosti je to takmer o polovicu menej).

Výhody...pri zamestnávaní nad 20 zamestnancov majú zamestnávatelia povinnosť zamestnávať 3,2% zamestnancov so zdravotným postihnutím (aspoň jedného). Ak tak neurobia, musia zaplatiť do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka úradu práce, soc. vecí a rodiny za každého nezamestnaného občana so zdravotným postihnutím odvod vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce (za rok 2010 to bola po zaokrúhlení suma 877 €).

...v prípade ak zamestnávateľ nevie nájsť vhodného uchádzača o zamestnanie so zdravotným postihnutím, je možné využiť tzv. náhradné plnenie – zadanie zákazky chránenej dielni alebo chránenému pracovisku vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce (za rok 2010 to bola po zaokrúhlení suma 780 €).

...osoba so zdravotným postihnutím, ktorá má mieru invalidity nad 70% nahrádza povinnosť zamestnať 3 občanov so zdravotným postihnutím s nižšou mierou invalidity (nad 70% sú napr. vozičkári).

... zamestnávateľ môže získať príspevok na zriadenie chráneného pracoviska. V Bratislave je výška tohto príspevku 6 243,45 € a poskytuje sa na 2 roky.

 

 

Porovnanie odvodov pri zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím a bez postihnutia

 

 

nad 70%

do 70%

bez ZP

 

 

Zamestnanec

 

 

 

 

 

Verejné zdravotné poistenie

2

2

4

 

 

Nemocenské poistenie

1,4

1,4

1,4

 

Dôchodkové poistenie - starobné

4

4

4

 

 

Dôchodkové poistenie - invalidné

3

3

3

 

 

Úrazové poistenie

0

0

0

 

 

Poistenie v nezamestnanosti

0

1

1

 

 

Garančné poistenie

0

0

0

 

 

Rezervný fond solidarity

0

0

0

 

 

Spolu

10,4

11,4

13,4

 

 

Zamestnávateľ

 

 

 

 

 

Verejné zdravotné poistenie

5

5

10

 

 

Nemocenské poistenie

1,4

1,4

1,4

 

 

Dôchodkové poistenie - starobné

14

14

14

 

 

Dôchodkové poistenie - invalidné

3

3

3

 

 

Úrazové poistenie

0,8

0,8

0,8

 

 

Poistenie v nezamestnanosti

0

1

1

 

 

Garančné poistenie

0,25

0,25

0,25

 

 

Rezervný fond solidarity

4,75

4,75

4,75

 

 

Spolu

29,2

30,2

35,2