INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ

Integrovaný systém typových pozícií (ISTP) je voľne prístupná bezplatná internetová aplikácia (www.istp.sk), poskytujúca prehľadnú sústavu ucelených aktuálnych informácií o trhu práce. Hlavným cieľom ISTP je vytvorenie vhodného prepojenia informácií o požiadavkách trhu práce s osobnými predpokladmi jednotlivcov a poskytovanie pomoci pri hľadaní optimálneho pracovného uplatnenia.

 

systémGarantom ISTP, ako multifunkčného tripartitného projektu, je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, koordinátorom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a riešiteľskou organizáciou, ktorá zabezpečuje funkčnosť systému a najmä vzájomnú komunikáciu a kooperáciu všetkých zúčastnených subjektov na riešení projektu, je TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.

K hlavným cieľovým skupinám projektu ISTP patria:

 • uchádzači o zamestnanie,
 • záujemcovia o zamestnanie,
 • zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • žiaci,
 • výchovní poradcovia,
 • zamestnávatelia,
 • zamestnanci,
 • vzdelávacie, tréningové, poradenské inštitúcie a pod.

Integrovaný systém typových pozícií je metodicky a technicky budovaný tak, aby poskytoval aktuálne a komplexné informácie o trhu práce na jednom internetovom portáli www.istp.sk.Hlavná výhoda systému je priamo spojená s názvom projektu a slovom „integrovaný“, čo v praxi znamená spojenie a spoluprácu viacerých informačných systémov, zabezpečujúcu zoskupenie komplexných informácií o trhu práce a poradenstve na jednom mieste. ISTP tak obsahuje aj informácie o:

 • hrubých mesačných mzdách na jednotlivých pozíciách s regionálnym porovnaním miezd, čerpaných zo systému Regionálna štatistika ceny práce (RŠCP),
 • sieti škôl a  vyučovaných študijných a učebných odborov, ktoré sú čerpané z databázy Ústavu informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ), kde je možné získať aj podrobnejšie informácie o tom, aké optimálne vzdelanie by mal uchádzač o konkrétnu pozíciu spĺňať a kde je možné získať takéto vzdelanie,
 • voľných pracovných miestach, ponúkaných z troch významných databáz (ÚPSVR, EURES a Profesia),
 • ďalšom vzdelávaní, ktoré sú čerpané z databázy akreditovaných kurzov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a spoločnosti Education, s.r.o., kde sú k dispozícii aktuálne informácie o systéme celoživotného vzdelávania.

Základným nástrojom ISTP je Kartotéka typových pozícií (KTP). Ide o databázu pracovných pozícií na slovenskom trhu práce, v ktorej sa v súčasnosti nachádza viac ako 2 000 kariet s podrobným opisom, ktoré sú zoradené do 43 smerov odborného zamerania. Jednotlivé karty poskytujú podrobné informácie o pracovných pozíciách (napr. o kvalifikačných požiadavkách, osobnostných predpokladoch, zdravotných obmedzeniach, hrubých mesačných mzdách podľa regiónov SR, voľných pracovných miestach a pod.).

Jedným z unikátnych samoobslužných poradenských nástrojov ISTP je Analýza individuálneho potenciálu (AIP), ktorá pomáha používateľom pri voľbe povolania. Na základe zadaných vstupných informácií, ako napr. dosiahnutá kvalifikácia, zdravotný stav, osobnostné predpoklady, si používateľ vytvorí vlastný osobný profil, ktorý systém automaticky porovná s opismi pracovných pozícií v KTP a odporučí mu tie, ktoré sú k jeho predpokladom najvhodnejšie. Má tiež možnosť si vyhľadávať voľné pracovné miesta na trhu práce vo vybraných databázach (ÚPSVR, EURES, Profesia).

Kariérové plánovanie (KP) je ďalší samoobslužný poradenský nástroj, k využitiu ktorého používateľ pristupuje s konkrétnou predstavou o vybranej pracovnej pozícii. Prostredníctvom nástroja si následne môže zhodnotiť vlastné schopnosti a predpoklady na kvalifikovaný výkon vybranej pracovnej pozície a aplikácia mu poradí, v akých oblastiach má ešte rezervy.

Katalóg pracovných miest (KPM) je užitočný pomocník pre personalistov a manažérov ľudských zdrojov. Slúži na vytvorenie štruktúrovaného opisu pracovných miest a ich začlenenie do organizačnej štruktúry zamestnávateľa, tak ako aj ich elektronickú správu a archiváciu.