Povinný podiel alebo náhradné plnenie

Zamestnávatelia zamestnávajúci nad 20 zamestnancov majú povinnosť zamestnávať 3,2% zamestnancov so zdravotným postihnutím (aspoň jedného). Ak tak neurobia, musia zaplatiť do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka úradu práce, soc. vecí a rodiny za každého občana so zdravotným postihnutím odvod vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce.

V prípade ak zamestnávateľ nevie nájsť vhodného uchádzača o zamestnanie so zdravotným postihnutím, je možné využiť tzv. náhradné plnenie – zadanie zákazky chránenej dielni alebo chránenému pracovisku vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce.

Výhoda!!!

Tovar alebo služba, ktorá sa využije pre ďalšiu výrobu, je viac ako poplatok odvedený na úrad práce, soc. vecí a rodiny. Zamestnávateľ ušetrí 0,1 násobok ceny práce, čo je cca. nad 100,- €. za jedného ne-zamestnaného zamestnanca so zdravotným postihnutím.

Chránené dielne a pracoviská ponúkajú množstvo tovarov a služieb, ako napr. grafické práce, kancelárske vybavenie, prekladateľské, účtovnícke práce, pracovné oblečenie, služby informačných technológií, catering, prvovýroba pri spracovaní súčiastok, a množstvo ďalších služieb. Zoznamy chránených dielní sa nachádzajú na internetovej stránke www.upsvar.sk .