Vzdelávaním dajme šancu všetkým

Mgr. Fečková Ľubica

Spojená škola pre telesne postihnutých žiakov, Opatovská cesta 97, Košice vzdeláva žiakov od materskej školy až po obchodnú akadémiu. Pre deti so zdravotným postihnutím má k dispozícií päť typov škôl: Materskú školu, Špeciálnu základnú školu, Základnú školu, Praktickú školu, Strednú odbornú školu a Obchodnú akadémiu pre telesne postihnuté deti. Súčasťou Spojenej školy je aj Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a školský klub.

Po ukončení strednej školy mnohí naši žiaci pokračujú v štúdiu na vysokej škole, alebo sa zamestnajú v odbore. Škola je veľmi dobre vybavená počítačmi, internetom, ktorý žiaci využívajú nielen na hodinách informatiky, ale aj na ostatných predmetoch, ako je biológia, chémia, hudobná výchova, geografia, anglický jazyk a slovenský jazyk.

Pri vzdelávaní našich žiakov uplatňujeme individuálny prístup najmä pre tých, ktorí to potrebujú najviac. Poskytuje sa im asistencia pri prijímaní na strednú školu, písaní diktátov, skúškach a ďalších školských prácach, ktoré by žiakom so špecifickými vývinovými problémami, so zvyškami zraku, sluchu a pod. znemožnili zapojiť sa do vzdelávacích aktivít. Škola má bohatú spoluprácu aj ostatnými organizáciami ako je napr. Únia nevidiacich a slabozrakých na Slovensku, so združeniami osôb so zdravotným postihnutím pôsobiacich v meste. Zapájame sa do medzinárodných programov organizovaných IUVENTOU a každoročne organizujeme ozdravný  pobyt pre našich žiakov.

Realizujeme kultúrne a spoločenské aktivity so žiakmi, ktoré sú prezentované aj v médiách. Škola veľmi úzko spolupracuje s okolitými školami v meste, zúčastňuje sa na odborných a metodických združeniach, ktoré organizuje  okresný úrad Košice IV. Vedenie školy sa snaží aktívne zapájať do diania školy aj rodičov, ktorí sú nápomocní pri organizovaní rôznych spoločenských a športových podujatí. V súčasnosti navštevuje školu 208 žiakov.

V roku 2010 získala škola finančné prostriedky na realizáciu projektu Vzdelávaním dajme šancu všetkým, ktorý sa bude realizovať od marca 2010 do septembra 2011.

Cieľom projektu je podporiť vzdelávanie žiakov praktickej školy k získavaniu znalostí a zručností potrebných na trhu práce. Podporiť vzdelávanie osôb so zdravotným znevýhodnením, ako aj ich rodičov, k získavaniu znalostí a zručností pre ich ľahšie uplatnenie sa v spoločnosti.

Chceme takto uľahčiť vzdelávanie žiakom praktickej školy cez inováciu metód a foriem výučby, s využitím nových didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie

Budeme vzdelávať osoby zdravotne znevýhodnené cez programy v oblasti sociálnej, IKT, komunikácie, stravovania, etikety, estetiky a práci s prírodnými materiálmi.

Vzdelávaním chceme dosiahnuť usmernenie, navedenie a obnovenie adaptačných procesov rodiča dieťaťa zdravotne znevýhodneného, pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci.