Projekty realizované v rámci operačného programu Zdravotníctvo

Piate zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo sa uskutočnil 11. apríla 2011 na Ministerstve zdravotníctva. Dňa 12.4.2011 sa uskutočnila monitorovacia návšteva podporených projektov v Nitre, ktoré prispievajú ku skvalitneniu zdravotnej starostlivosti v tomto regióne. Monitoringu sa ako členka monitorovacieho výboru Ministerstva zdravotníctva zúčastnila aj Anna Reháková, riaditeľka NROZP.

 

K podporeným projektom patrí:

 

Projekt Fakultnej nemocnice Nitra

 

Projekt Národnej transfúznej služby SR

 

Projekt Imunoalergológie Dzurilla, s. r. o.

 

Projekt Kardiocentra Nitra s.r.o.

 

Projekt Fakultnej nemocnice Nitra je zameraný na výstavbu nového liečebného pavilónu vrátane zariadenia a vybavenia a nákup lineárneho urýchľovača. Fakultná nemocnica Nitra je s počtom lôžok 870 najväčšou všeobecnou nemocnicou v Nitrianskom samosprávnom kraji. Najvážnejším nedostatkom nemocnice bol nefunkčný lineárny urýchľovač. V dôsledku toho onkologickí pacienti museli kvôli zdravotníckym výkonom  navštevovať nemocnice v Bratislave a v Banskej Bystrici. Daný stav neumožňoval nemocnici poskytovať pacientom kompletnú liečbu. Dňa 3. júna 2010 na oddelení rádioterapie a klinickej onkológie Fakultnej nemocnice Nitra slávnostne uviedli do prevádzky lineárny urýchľovač, vďaka ktorému sa výrazne zvýšila produktivita a efektivita nemocnice a odstránili sa dlhé čakacie lehoty na výkony v oblasti diagnostiky a liečby ochorení skupiny 5.

 

Zabezpečí dostupnosť fyzického prostredia, dopravy a verejných služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím, obmedzenou mobilitou a orientáciou. Konkrétne sa zvýši počet bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov. Novostavba liečebného pavilónu sa buduje v súlade s prísnymi normami. Rieši oblasť nediskriminácie a rovnosti príležitostí nad rámec platnej legislatívy SR a EÚ.

 

Aktivity súvisiace s realizáciou projektu Národnej transfúznej služby SR sa začali 01. 08. 2009 a skončiť sa majú v septembri 2011.

 

NTS SR, zriadená v roku 01. 01. 2004, je organizáciou strategického zamerania pre komplexné spracovanie krvi, produkciu krvných prípravkov a ich distribúciu (predaj) do zdravotníckych zariadení v rozsahu ustanovenom Ministerstvom zdravotníctva SR.

 

Realizáciou projektu sa zvýšia možnosti zabezpečenia najvyššej možnej kvality a bezpečnosti krvných prípravkov a zlepší sa zásobovanie nemocníc krvnými prípravkami, čím sa prispeje ku kvalite zdravotnej starostlivosti a naplneniu jednej z priorít – k zabezpečovaniu ochrany zdravia obyvateľstva Slovenska.

 

Imunoalergológia Dzurilla s.r.o. poskytuje služby zdravotnej starostlivosti v priestoroch dvoch vlastných budov v meste Nitra a v prenajatých priestoroch v mestách Zlaté Moravce, Vráble a Levice. Predkladaný projekt sa realizoval výlučne vo vlastných priestoroch, ktoré tvoria medicínsky komplex v Nitre.

 

Nakoľko kapacitné možnosti dvoch budov zdravotníckeho zariadenia  neumožňovali rozširovanie nevyhnutných činností v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti ochorení skupiny 5, bolo potrebné vybudovať nadstavbu. Vďaka nej sa mohli vytvoriť nové ambulancie – pneumologická, onkologická, klinická imunológia a alergológia (KIA) a oftalmologická s jednodňovou očnou chirurgiou.

 

Predmetom projektu bolo tiež stavebno-technickými úpravami zabezpečiť bezbariérový prístup do všetkých priestorov zariadenia. Zároveň sa tým zvýšila zamestnanosť žien, nakoľko väčšina novovytvorených pracovných miest je obsadená ženami. Celkovo doteraz vytvorili 12 nových pracovných miest (9 žien a 3 muži), a prijali do pracovného pomeru 5 lekárov (2 ženy a 3 mužov), 6 zdravotných sestier a jednu sanitárku .Projekt je v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania a  predchádzaniu diskriminácie.

 

Zámerom projektu Kardiocentra Nitra s.r.o. bolo obstarať nové sofistikované zdravotnícke prístrojové vybavenie – angiograf - na liečbu ochorení „skupiny 5“. Cieľom projektu bolo zvýšiť počet výkonov zabezpečujúcich kvalitnejšiu diagnostiku a zlepšiť prevenciu pred narastajúcim počtom  kardiovaskulárnych ochorení. „Vďaka eurofondom a  novému angiografu vraciame viac pacientov do plnohodnotného normálneho pracovného aj osobného života, zachraňujeme im životy a zároveň zabraňujeme, aby zostali v trvalej invalidite,“ konštatoval riaditeľ a vedúci lekár MUDr. Hranai. Jeho tvrdenie dosvedčujú aj štatistiky.

 

Za 12 mesiacov pred realizáciou projektu v čase od 01. 06. 2008 – do 31. 05 2009 bolo evidovaných 2057 ukončených hospitalizácií pacientov, za 12 mesiacov nasledujúceho obdobia po sprevádzkovaní nového prístroja sa zvýšil počet ukončených hospitalizácii na 2938. Rast tvoril 42,8%.

 

Kým pred realizáciou projektu od 01. 06. 2008 – 31. 05. 2009  sa vykonalo 12 extra koronárnych výkonov, po projekte  od 01 08. 2009 do 31. 07. 2010 ich bolo 60, nárast  bol v tomto prípade 500 %-ný.

 

Na RTG pracovisku  od 01. 06. 2008 – 31. 05. 2009  evidovali 2085 vybavených pacientov a od 01. 08.  2009 – 31. 07. 2010 to už bolo 3032, čo predstavuje nárast o 45,4%.

 

Za 12 mesiacov pred realizáciou projektu 01. 06. 2008 – 31. 05. 2009 lekári kardiocentra poskytli 476 pacientom neodkladnú ZS (život ohrozujúce stavy) a 12 mesiacov po realizácii projektu poskytli neodkladnú ZS 653 pacientom, prírastok tak predstavuje 37,2%.

 

Uvedené projekty sú financované nenávratného finančného príspevku (NFP) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a zo štátneho rozpočtu SR, v prípade Projektu Imunoalergológie Dzurilla, s. r. o. aj z vlastných zdrojov.