Aktuálne aktivity NROZP v SR súvisiace s Dohovorom OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR prijala v roku 2007 Akčný plán implementácie Dohovoru o právach ľudí so zdravotným postihnutím (ďalej len dohovor) a postupne ho realizuje. Spolupracuje pri tom s Európskym fórom zdravotného postihnutia a  jeho členskými organizáciami. V súčasnosti Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR realizuje aktivity smerujúce k  naplneniu článku 33 dohovoru : Vykonávanie na vnútroštátnej úrovni a monitorovanie.

 

Od ratifikácie dohovoru SR v júni 2010 začala NROZP lobovať za naplnenie ustanovení článku 33 dohovoru (Vykonávanie Dohovoru na vnútroštátnej úrovni a monitorovanie). Podľa tohto článku sú štáty povinné ustanoviť kontaktné miesto v rámci vládnych štruktúr na koordinovanie a monitorovanie implementácie dohovoru. Štáty musia vytvoriť aj nezávislý mechanizmus na podporu, ochranu a monitorovanie implementácie dohovoru. Slovensko, ako štát, ktorý ratifikoval dohovor, má tiež povinnosť predložiť do dvoch rokov od ratifikácie dohovoru komplexnú správu o opatreniach prijatých na účel plnenia záväzkov vyplývajúcich z dohovoru.

 

NROZP každoročne pri príležitosti medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím organizuje konferenciu pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, symbolicky priamo v budove Národnej rady Slovenskej republiky.  V roku 2010 bola témou konferencie implementácia a monitoring dohovoru (najmä článok 33) a účasť reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím na tomto procese, nediskriminácia na základe zdravotného postihnutia, súvisiace smernice a nariadenia EU a ich implementácia. Viac informácii nájdete na http://www.nrozp-mosty.sk/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=923&Itemid=318 .

 

NROZP prostredníctvom svojich členov spracovala Analýzu potrieb občanov so zdravotným postihnutím a možností ich uspokojovania na základe uplatňovania práv zaručených Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Analýzy boli vypracované podľa potrieb osôb s nasledovnými druhmi ZP:

 

- so zrakovým, telesným, sluchovým, mentálnym, duševným a chronickým postihnutím.

 

Predseda NROZP v SR, Branislav Mamojka, zostavil metodiku monitoringu uplatňovania dohovoru Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím; účasť organizácií osôb so zdravotným postihnutím na jeho monitoringu a implementácii. Cieľom metodiky je vytvoriť nástroje a mechanizmy na to, aby relevantné mimovládne organizácie boli schopné efektívne monitorovať napĺňanie jednotlivých článkov dohovoru v praxi v podmienkach SR.

 

Začiatkom roka 2011 zorganizovala NROZP dve školenia (Bratislava, Košice) určené pre predstaviteľov členských organizácií NROZP v SR. Témou školení boli perspektívy implementácie a monitoringu dohovoru.

 

V marci 2011 zorganizovala NROZP v SR diskusiu pri okrúhlom stole v priestoroch MPSVR. Diskusia bola zameraná na vytvorenie národných štruktúr. Okrem zástupcov strešných organizácií ľudí so zdravotným postihnutím a ľudsko-právnych inštitúcií sa stretnutia zúčastnili experti takmer všetkých oslovených ministerstiev, poslankyňa NR SR, zástupcovia Úradu vlády. Pozvanie na stretnutie prijal aj riaditeľa Európskeho fóra zdravotného postihnutia, Javier Güemes a člen Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím a generálny riaditeľ pre oblasť zdravotného postihnutia Slovinskej republiky, Cveto Uršič.

 

Závery z diskusie pri okrúhlom stole nájdete na hlavnej stránke Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR www.nrozp.sk .

 

V súčasnosti pokračujú rokovania s Úradom vlády SR a ministerstvami.