Príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím a oprávnené náklady

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže na zaškolenie alebo prípravu na prácu uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so ZP poskytnúť na základe uzatvorenej písomnej dohody príspevok na úhradu oprávnených nákladov na zaškolenie alebo prípravu na prácu a tiež oprávnených nákladov súvisiacich so zaškolením alebo prípravou na prácu bližšie definovaných v §§ 55b a 55c zákona o službách zamestnanosti.

Chránená dielňa sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje viac ako 50% zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou (so zdravotným postihnutím). Chránené pracovisko je jedno pracovné miesto obsadené osobou so zdravotným postihnutím.

Štát má k dispozícií systém nástrojov, ktoré pomáhajú osobám so zdravotným postihnutím uplatniť sa na trhu práce. Tieto nástroje sa nazývajú aktívne opatrenia trhu práce. Vymedzuje ich zákon č. 5/2004 Z. z. o sociálnych službách. Všetky potrebné informácie nájdete na internetovej stránke http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/podpora-zamestnavania-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim.html?page_id=13317 .

Pri hľadaní zamestnania sa osoby so zdravotným postihnutím môžu obrátiť na úrady práce sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho bydliska, agentúry podporovaného zamestnávania, organizácie občanov so zdravotným postihnutím, ktoré poskytujú takúto pomoc a mnohé ďalšie organizácie a inštitúcie.

Spleť zákonov a  naradení často mýli zamestnávateľov, ale aj občanov so zdravotným postihnutím.

Občania sa zdravotným postihnutím majú rovnaké práva uchádzať sa o zamestnanie a zamestnať sa ako osoby bez zdravotného postihnutia. Nemali by byť znevýhodňovaní len preto, že  majú určité zdravotné obmedzenie.