V Bratislave od 16. januára funguje podporované bývanie pre ľudí s duševnou poruchou. Ide o tretie takéto bývanie na Slovensku. „Podporované bývanie pre ľudí s duševným ochorením je ešte v Košiciach a Rimavskej Sobote. V Bratislave ide o historicky prvé takéto bývanie“, povedala p. Bárová, riaditeľka občianskeho združenia Otvorme dvere, otvorme srdcia.

Maják n.o. v Zdobe pri Košiciach je prvé zariadenie rodinného typu pre hluchoslepú mládež a doslepých na Slovensku, kde môžu takto postihnutí ľudia pokračovať vo svojom vzdelávaní, venovať sa svojim aktivitám a žiť plnohodnotný život.

V roku 2011 Maják n.o. vstúpil do 5 roku svojej prevádzky, čo znamená, že máme za sebou plné 4 roky intenzívnej práce s mladými hluchoslepými ľuďmi. Pracovný tím Maják n.o. sa snaží prinášať do životov našich klientov aktivity, ktoré im umožňujú rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a návyky, obohacujú ich vnútorný život, prinášajú im radosť a postupne menia kvalitu ich života. Veľký význam pri vzdelávaní mladých ľudí v Maják n.o. majú projekty, ktoré otvárajú hluchoslepým cestu do sveta poznania. Rada by som sa podelila so skúsenosťou, ktorú priniesla účasť klienta Maják n.o. v projekte zameraného na poznávanie románskej a gotickej architektúry a umenia Prahy.

Milí priatelia,

 

dovoľte mi, aby som sa Vám najskôr predstavil. Volám sa Peter Fašung - som otec hluchoslepej dcéry Kristíny a zároveň som od roku 2001 predsedom Združenia rodičov a priateľov hluchoslepých detí na Slovensku.  Som rád, že Vás môžem aj touto cestou oboznámiť prečo vlastne združenie vzniklo a aké máme ciele.