V poradí štvrtá výstavy 3. ročníka fotografickej súťaže organizovanej NROZP v SR prebieha v  Spojenej škole žiakov s telesným postihnutím na Opatovskej ceste 97 v Košiciach. Poslaním výstavy je na jednej strane informovať širokú verejnosť o bariérach, s ktorými sa stretávajú osoby so zdravotným postihnutím a na druhej strane aktivovať mladých fotografov so zdravotným postihnutím a širokú verejnosť k zviditeľňovaniu prekážok každodenného života. V treťom ročníku súťaže bezkonkurenčné prvé miesto obsadila fotografia s názvom Košický maratón, ktorej autor bol pán Alexej Lešník z Košíc. Preto nás obzvlášť teší, že sa nám aj napriek úskaliam podarilo zorganizovať výstavu v Košiciach.

Metódy sprístupnenia tlačených textových informácií ľuďom so zrakovým postihnutím. Vhodným výberom parametrov tlače je možné podstatne zlepšiť čitateľnosť textu pre ľudí so zrakovým postihnutím – dosiahnuť dobre čitateľnú „jasnú tlač“. Jasná tlač je tiež užitočná pre všetkých. Slabozrakí ľudia vidia rôzne a majú veľmi rozdielne požiadavky na parametre dobre čitateľného textu. Preto nie je možné určiť jeden štandard. Existujú však všeobecne platné, jednoduché a lacné opatrenia, ktoré môžu zásadne zlepšiť čitateľnosť textu pre všetkých. Uvedieme niektoré z nich:

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR prijala v roku 2007 Akčný plán implementácie Dohovoru o právach ľudí so zdravotným postihnutím (ďalej len dohovor) a postupne ho realizuje. Spolupracuje pri tom s Európskym fórom zdravotného postihnutia a  jeho členskými organizáciami. V súčasnosti Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR realizuje aktivity smerujúce k  naplneniu článku 33 dohovoru : Vykonávanie na vnútroštátnej úrovni a monitorovanie.

 

Krajský policajný zbor (KPZ) Košice v spolupráci s krajským strediskom Únie nevidiacich a slabozrakých (KS ÚNSS) Košice, zorganizovali spoločnú akciu pod názvom „Bezpečne na cestách“. Akcia sa konala v košickom kraji v mestách Košice, Sečovce, Rožňava, Spišská Nová Ves priebehu dvoch týždňov  v marci 2011 ( v každom meste po dvoch hodinách ). Cieľom dopravno-preventívnej akcie zo strany ÚNSS bolo zvýšiť povedomie účastníkov cestnej premávky, najmä vodičov, o funkcii bielej slepeckej palice a tak prispieť k zvýšeniu bezpečnosti na cestách v situáciách, kedy môžu mať nevidiace a ťažko slabozraké osoby problém prejsť cez vozovku.