Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím - kľúč k zlepšeniu života ľudí so zdravotným postihnutím.

Dohovor nám dal do rúk kľúč, my však musíme hľadať dvere, do ktorých pasuje. Za nimi je rôzny prístup, niekedy chuť veci zmeniť, inokedy nezáujem, ignorácia a občas aj známe "čo zasa chcete?". Tých dverí je veľa, aby sme ich dokázali postupne otvoriť potrebujeme spolupracovníkov, argumenty..... a pochopenie pre potreby rôznorodých skupín ľudí so zdravotným postihnutím. (Pochopenie aj medzi  zdravotne postihnutými navzájom).  Uplatňovanie dohovoru do praxe je dlhodobý proces a závisí aj od nás všetkých.
Anna Reháková