Hlavným cieľom projektu, s názvom Nástroje na hodnotenie kompetencií ľudí so špeciálnymi potrebami v súlade s MKF (pre zjednodušenie ďalej používaná len angl. skratka "TEC"), je na základe Medzinárodnej klasifikácie funkčnej schopnosti, dizability a zdravia – MKF (angl. International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF) rozvoj inovatívnych a efektívnych nástrojov umožňujúcich umiestňovanie na pracovnom trhu a vyhodnocovanie kompetencií dospelých ľudí so zdravotným postihnutím.

Projektový zámer je realizovaný v súlade s európskou stratégiou 2010 – 2020 zameranou na ľudí s postihnutím, ktorá podčiarkuje požiadavku zvyšujúcej sa koherentnosti prístupu členských štátov EU, a ktorej hlavným cieľom je "podporovanie ľudí s postihnutím tak, aby mohli plne využívať svoje práva a aby mohli plne benefitovať z účasti v spoločnosti a európskej ekonomiky."

Viac informácií nájdete na stránke http://unss.sk/tec/newsletter-tec-02-sk.html