Zdokonaľovanie podmienok pre zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím je jedným z hlavných cieľov NROZP. Túto problematiku systematicky sledujeme a, okrem iného, snažíme sa riešiť aj aktuálne problémy vznikajúce uplatňovaním platnej legislatívy zo strany štátnych orgánov.

V tomto článku chcem poukázať na tri úspešné riešenia:

V októbri 2013 rozoslali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny  prevádzkovateľom chránených dielní a chránených pracovísk (CHD a CHP) formulár žiadosti o poskytnutie príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti za III. štvrťrok 2013. Medzi osobitné podmienky bol pod bodom 5 zaradený nasledovný zákaz:

„5. Zamestnávateľ nesmie kumulovať finančný príspevok poskytovaný na príslušné podporované pracovné miesto v zmysle tejto žiadosti s inými príspevkami a dotáciami poskytovanými z verejných zdrojov (VÚC, mestský úrad, príslušné ministerstvá a pod.) na ten istý účel. V prípade nedodržania uvedenej povinnosti, je zamestnávateľ povinný bez vyzvania vrátiť na účet úradu celý príspevok poskytnutý na podporované pracovné miesto najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa zistenia porušenia povinnosti stanovenej týmto bodom.

Keďže uvedený postup úradov práce znemožňoval mnohým zamestnávateľom z radov mimovládnych organizácií využívať na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím i iné verejné zdroje, obrátili sme sa v mene NROZP v SR na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a na Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR s požiadavkou na zrušenie tohto ustanovenia s odvolaním sa na nariadenie európskej komisie ES 800/2008, ktoré takúto kumuláciu nepovažuje za rozpornú s pravidlami jednotného trhu EÚ. Výsledkom rokovania bolo vydanie metodického pokynu Č. s. 2014/9523 zo dňa 14. 2. 2014 Ústredím práce pre všetky úrady práce, ktorým sa povoľuje kumulácia prostriedkov z verejných zdrojov s príspevkom na úhradu prevádzkových nákladov CHD a CHP, pričom kumulovaná suma nesmie presiahnuť 100 % oprávnených nákladov.

Na vyššie uvedenom rokovaní sme vzniesli požiadavku na povolenie úhrady náhrady mzdy pracovného asistenta za vyčerpanú dovolenku z príspevku poskytovaného  úradmi práce. V septembri vydalo Ústredie práce usmernenie úradom práce, ktorým povoľuje uhrádzať z príspevku aj náhradu mzdy pracovného asistenta za vyčerpanú dovolenku.