Prvé zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (Ďalej len „Výbor“) v novom zložení sa uskutočnilo 30. novembra 2017.

Za jednotlivé skupiny organizácií osôb so zdravotným postihnutím sú členmi títo reprezentanti:

Na kongrese ITAPA 15. novembra 2017 sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov už 14. ročníka súťaže samospráv Zlatý erb o najlepšie webové sídlo. Súťaž Zlatý Erb každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska a eSlovensko spoločne so Združením informatikov samospráv Slovenska. Hlavným cieľom súťaže Zlatý Erb je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie na zvyšovanie kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí.

Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach zorganizoval 27. novembra 2017 konferenciu k problematike osobnej asistencie Osobná asistencia – overený spôsob začlenenia osôb s ťažkým telesným postihnutím, Košice 2017.

Štipendium „European Disability Forum - Oracle e-Accessibility Scholarship“ bude udelené študentovi so zdravotným postihnutím. Príjemca štipendia získa na akademický rok 2018 – 2019 vo výške 7000 eur.

Študent by mal byť aktuálne zaradený do programu vyššieho vzdelávania v oblasti počítačovej vedy, počítačového inžinierstva, používateľských skúseností alebo príbuzných tém. Ide o účastníkov bakalárskeho, magisterského a doktorantského štúdia.

Mapy bez bariér, ktoré patria do rodiny projektov Nadace Charty 77, vstúpili do novej etapy svojho pôsobenia. Vďaka začleneniu voľne publikovaných dát z podobných projektov sa stávajú najviac kompletným portálom o prístupnosti verejných priestorov v Českej republike, nielen pre osoby so zdravotným postihnutím. Informuje o tom český portál pre osoby so špecifickými potrebami Helpnet.cz.