Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP platné od 1. júla 2017

Rate this item
(0 hlasov)

Dňom 1. júla 2017 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 173/2017 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa sumy životného minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne:

 

a) 199,48 eur pre jednu plnoletú fyzickú osobu,

b) 139,16 eur pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,

c) 91,06 eur pre nezaopatrené dieťa, resp. pre zaopatrené neplnoleté dieťa.

Sumy životného minima sa zvýšili o 0,7 %.

Sumy opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa zvyšujú od 1. júla 2017 nasledovne:

 

Druhy opakovaných peňažných príspevkov

Výška P. p. od 1.7. 2017 v €

P. p. na osobnú asistenciu

2,78

P. p. na prepravu

101,78

P. p. na kompenzáciu zvýšených výdavkov

1. – na diétne stravovanie

   a) I. skupina chorôb

37,03

   b) II. skupina chorôb

18,52

   c) III. skupina chorôb

11,12

2. – súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

18,52

3. – súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motor. vozidla

33,32

4. – súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

44,43

P. p. na opatrovanie – základné výšky

1. FO v produktívnom veku

a)    – opatruje 1 ŤZP

249,35

b)    – opatruje dve alebo viaceré ŤZP

323,36

c)     – opatruje 1 ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení

223,44

d)    – opatruje 2 a viaceré ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení

304,87

e)    – opatruje ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne a súčasne opatruje aj druhú FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne

315,96

2. FO poberá niektorú zo zákonom stanovených dôchodkových dávok

a) – opatruje 1 ŤZP

92,52

b) – opatruje dve alebo viaceré ŤZP

122,13

 

Vysvetlivky:

P. p. – peňažný príspevok

FO – fyzická osoba

ŤZP – osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

Opakované peňažné príspevky na kompenzáciu sa vyplácajú mesačne pozadu, preto budú poberateľom vyplatené vo zvýšených sumách až v mesiaci august 2017.

Milan Měchura