Obyvateľstvo európskych miest postupne starne a narastá aj počet ľudí so zdravotným postihnutím. Títo Európania sa stretávajú s problémami pri pohybe v mestách, pri využívaní služieb či rôznych zariadení, ktoré ostatní považujú za samozrejmosť.

Slovenské orgány by mali prijať ďalšie opatrenia na podporu sociálneho začlenenia ľudí so zdravotným postihnutím v krajine. Tento odkaz vyslali poslanci Európskeho parlamentu združení vo Výbore pre petície (PETI).

Európska komisia a organizácia OECD koncom novembra spoločne uverejnili správu Stručný pohľad na zdravie: Európa 2016, ktorá obsahuje údaje o výzvach i závery o zdravotnej starostlivosti v EÚ.

Smernica bola schválená

Európsky parlament schválil 26. októbra smernicu o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií verejných inštitúcií (EU 2016/2102).

Pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím (3. decembra) Medzinárodná asociácia verejnej dopravy (UITP – International Association of Public Transport), Svetová organizácia cestnej dopravy (IRU – World's Road Transport Organisation) a EDF spoločne zverejnili publikáciu Sprievodca prístupnosťou z hľadiska potrieb osôb so zdravotným postihnutím a obmedzenou mobilitou používajúcich verejnú dopravu.