EDF sa stretlo v Bratislave

Rate this item
(0 hlasov)

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR spoločne s Európskym fórom zdravotného postihnutia zorganizovali v Bratislave v termíne 11. – 13. novembra zasadnutie predsedníctva EDF spojené s konferenciou Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím – Pretavenie odporúčaní do činov.

Zasadnutie predsedníctva EDF spojené s konferenciou na aktuálnu tému sa organizuje v členských krajinách EÚ dvakrát ročne. Koná sa vždy v predsedníckej krajine Rady EÚ. Výnimkou nebolo ani Slovensko. Podujatie sa konalo pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ a s finančnou podporou vlády SR.

 

Technici pri príprave konferenčnej miestnosti

 

Tentoraz mala konferencia názov Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím – pretavenie odporúčaní do činov a bola venovaná stratégiám, úspechom a problémom implementácie odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím ako výsledok hodnotenia implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím v jednotlivých partnerských krajinách dohovoru.

V roku 2015 bola EÚ po prvý raz v histórii hodnotená výborom Organizácie spojených národov aj ako zoskupenie štátov a dostala odporúčania, ako zlepšiť svoju prácu na podporu práv ľudí so zdravotným postihnutím. Takto hodnotených už bolo 15 štátov EÚ vrátane Slovenska a v budúcom roku prídu na rad ďalšie dva.

Odporúčania výboru sú dôležitým návodom, ale ako ich pretaviť do činov, ktoré v praxi zlepšia životné podmienky ľudí so zdravotným postihnutím? Počas konferencie členovia EDF diskutovali o tejto otázke s predstaviteľmi slovenského predsedníctva EÚ, s členmi Európskeho parlamentu, Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, a IDA (International Disability Alliance – Medzinárodná aliancia zdravotného postihnutia). Diskutovali o svojich stratégiách implementácie odporúčaní, čo urobili pre ich implementáciu, s akými úspechmi, neúspechmi a problémami sa stretli a stretávajú.

Konferenciu otvoril predseda NROZP v SR Branislav Mamojka, ktorý zdôraznil aktuálnosť témy konferencie.

 

Branislav Mamojka pri úvodných slovách konferencie.

 

Prezident EDF Yannis Vardakastanis pripomenul 10. výročie schválenia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a aktivity hnutia zdravotne postihnutých ľudí na podporu jeho implementácie na európskej i národných úrovniach. Ako zdôraznil, uvedomovali sme si, už keď EÚ ratifikovala dohovor, že najťažšia práca bude uviesť dohovor do praxe tak, aby priniesol zlepšenia každodenného života ľudí so zdravotným postihnutím. Implementácia dohovoru je mimoriadnou príležitosťou pre vlády a spoločnosť na dosiahnutie zmeny ich postoja k zdravotnému postihnutiu a k spôsobu zapájania reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím do rozhodovacích procesov. Preto musíme tlačiť na predstaviteľov EU a národných vlád, aby podporovali implementáciu dohovoru. Aj my, zvlášť v tomto období, keď sa spochybňujú základné hodnoty, musíme stáť na čele obhajcov plného uznávania práv osôb so zdravotným postihnutím.

Branislav Ondruš, štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny hovoril o dôležitosti dohovoru ako medzinárodne záväzného nástroja, ktorý transformuje do národnej legislatívy dôležité princípy. Vyjadril presvedčenie, že v budúcnosti dokážeme zmeniť myslenie spoločnosti aj v tomto smere. Konštatoval, že ministerstvo je pripravené postaviť sa konštruktívne k výzvam dohovoru a plne podporuje jeho implementáciu na Slovensku vrátane zapojenia organizácií osôb so zdravotným postihnutím.

Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu a podpredsedníčka Medziskupiny EP pre zdravotné postihnutie, kriticky hodnotila fakt, že ľudia so zdravotným postihnutím na Slovensku sa napriek ratifikácii dohovoru zo strany nášho štátu stále stretávajú s ťažkosťami, ako je vysoký počet ľudí pozbavených svojich práv žijúcich v inštitúciách, problémy s dostupnosťou osobnej asistencie, nízka úroveň zamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím atď. Vyzdvihla však aj pozitívne opatrenia, ako je schválenie zákona o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a aspoň malé zvýšenie podpory opatrovateľov.

 

Zasadnutie predsedníctva EDF spojené s konferenciou sa organizuje v členských krajinách EÚ dvakrát ročne. Koná sa vždy v predsedníckej krajine Rady EÚ – v druhom polroku 2016 ňou bolo Slovensko.

 

Vo svojom druhom príspevku popísala dôležitú úlohu Európskeho parlamentu pri podpore práv osôb so zdravotným postihnutím vrátane rýchlej odpovede a prihlásenia sa Európskeho parlamentu k odporúčaniam výboru prostredníctvom uznesenia parlamentu zo 7. júla. Zdôraznila, že medzi hlavné priority na nastávajúce obdobie patrí prijatie silnej európskej smernice o prístupnosti, prijatie Marakéšskej zmluvy, ako aj podpora deinštitucionalizácie, prístupnosti práce, informácií a zdravotnej starostlivosti (podrobnejšie v samostatnom článku – pozn. red.).

Diane Kingston, členka výboru a jeho spravodajkyňa pre implementáciu odporúčaní výboru, prostredníctvom video prezentácie vysvetlila úlohu výboru a ako funguje proces hodnotenia výborom. Tiež vyzdvihla dôležitosť zapojenia reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím do prípravy nezávislých analýz o implementácii odporúčaní, ako aj o využívaní ich expertízy vládami pri vypracovaní akčných plánov implementácie dohovoru a odporúčaní výboru (podrobnejšie v samostatnom článku – pozn. red.).

Juan Ignacio Perez Bello, expert pre ľudské práva Medzinárodnej aliancie zdravotného postihnutia (IDA), sa sústredil na stratégie implementácie uplatňovania práv ľudí so zdravotným postihnutím na európskej a národnej úrovni.

Ján Gabura z hlavného slovenského kontaktného miesta pre dohovor informoval o procese hodnotenia implementácie dohovoru na Slovensku a o zapracovaní odporúčaní výboru do aktualizácie Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020.

Členovia EDF zo Slovenska, Lotyšska, Španielska, Portugalska, Nemecka, Rakúska, Belgicka a Chorvátska si vymenili svoje skúsenosti z účasti na procese hodnotenia ich štátov výborom a z implementácie jeho odporúčaní.

 

-red-

Foto: Michaela Hajduková