Uznesenie o európskej smernici o prístupnosti: prístupnosť je právo, pri ktorom nemožno robiť kompromisy

Rate this item
(0 hlasov)

Predsedníctvo EDF na svojom zasadnutí dňa 13. novembra v Bratislave prijalo v súvislosti s európskou smernicou o prístupnosti uznesenie, ktorého preklad vám prinášame.

Predsedníctvo Európskeho fóra zdravotného postihnutia:

Berie na vedomie význam európskej smernice o prístupnosti pre hnutie osôb so zdravotným postihnutím;

Pripomína, že v Európskej únii žije 80 miliónov osôb so zdravotným postihnutím a že prístupný vnútorný trh by nepredstavoval prínos len pre osoby so zdravotným postihnutím, ale pre všetkých, reagoval by na demografické zmeny a zohľadňoval by potreby všetkých spotrebiteľov;

Zdôrazňuje skutočnosť, že EDF víta návrh smernice, a to, že Komisia ocenila angažovanosť EDF;

Uznáva, že návrh smernice sa prijímal vo veľmi zložitej politickej situácii a že téma smernice má veľmi komplexný a technický charakter;

Je presvedčené, že problematika smernice má mimoriadny význam pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré budú z tohto významného legislatívneho aktu vo veľkej miere profitovať;

Zdôrazňuje, že sloboda pohybu je jednou zo základných slobôd, ktorú zaručujú Zmluvy o EÚ a že osoby so zdravotným postihnutím ju v súčasnosti nemôžu využívať v plnej miere;

Má na zreteli, že keďže EÚ podpísala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, je povinná prijať primerané legislatívne opatrenia s cieľom zaručiť právo na prístupnosť v súlade s článkom 9 dohovoru, smernicou teda nevznikajú žiadne nové právne záväzky;

Zdôrazňuje, že opatrenia na úrovni EÚ by boli primeranejšie, keby zaručili rovnaké podmienky pre spotrebiteľov so zdravotným postihnutím a priemysel;

Podčiarkuje, že v smernici o prístupnosti sa vyzdvihuje prístup prostredníctvom “navrhovania pre všetkých” s cieľom dosiahnuť prístupnosť bežných tovarov a služieb, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života osôb so zdravotným postihnutím a ktoré zároveň zaručujú súčinnosť s asistenčnými technológiami;

Zdôrazňuje, že ak sa prístupnosť bude zohľadňovať od začiatku, nezvýšia sa ceny pre spotrebiteľov, ale naopak, posilnia sa inovácie a uľahčí sa účasť osôb so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života;

Pripomína, že k našim prioritám v rámci legislatívneho návrhu patria:

  • Širší a ambicióznejší rozsah smernice ako v súčasnom návrhu vrátane povinného ustanovenia o zastavanom prostredí v súvislosti s poskytovaním tovarov a služieb, ktorých sa smernica dotýka, ubytovacích služieb, platobných terminálov a domácich spotrebičov.
  • Ponechanie audiovizuálnych mediálnych služieb, elektronických kníh a dopravy v rozsahu smernice s cieľom zaručiť súlad a vyššiu úroveň prístupnosti v porovnaní so súčasným prístupom v rámci odvetvových právnych predpisov.
  • Ponechanie prepojenia s ďalšími predpismi Únie, ako sú smernica o verejnom obstarávaní, európske štrukturálne fondy a transeurópske siete (TEN), s cieľom ozrejmiť záväzky, ktoré už boli prijaté v spomínaných právnych predpisoch.
  • Posilnenie požiadaviek na prístupnosť, ktoré stanoví smernica, s cieľom reagovať na osobitosti jednotlivých tovarov a služieb a zároveň umožniť inovatívne riešenia.
  • Podporenie implementácie smernice posilnením ustanovení o dohľade nad trhom a presadzovaním smernice.
  • Európsky parlament, aby aj naďalej pokračoval v podpore silnej, ambicióznej a zmysluplnej smernice so širokým rozsahom tovarov a služieb vrátane audiovizuálnych mediálnych služieb a elektronických kníh s cieľom reagovať na práva a očakávania 80 miliónov európskych občanov so zdravotným postihnutím, rovnako ako to úspešne preukázal pri nedávno prijatej smernici o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií inštitúcií verejného sektora a v prípade prijatia uznesenia o implementácii Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zo 7. júla;
  • Radu Európskej únie na to, aby splnila svoje záväzky, implementovala v Európskej únii Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a prijala primerané opatrenia na rýchle prijatie návrhu a súčasne konzultovala s osobami so zdravotným postihnutím a ich reprezentatívnymi organizáciami na európskej a národnej úrovni všetky kroky rozhodovacieho procesu.

Európske fórum zdravotného postihnutia vyzýva:

 

-red-

 

Zdroj: http://www.edf-feph.org/