Európsky deň ľudí so zdravotným postihnutím 2016: 'Na implementáciu Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím sa treba pozerať v inom svetle ako na ostatné právne akty'

Rate this item
(0 hlasov)

Tohtoročný Európsky deň osôb so zdravotným postihnutím sa niesol v duchu 10. výročia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a rovnako aj konferencia, ktorú zorganizovala Európska komisia 29. – 30. novembra pri príležitosti tohto dňa. Zúčastnilo sa na nej asi 400 ľudí – osoby so zdravotným postihnutím, zástupcovia ich reprezentatívnych organizácií, asociácií a spoločností, ktoré sa zaoberajú zlepšovaním životných podmienok ľudí so zdravotným postihnutím, politickí predstavitelia, akademici a mnohí ďalší.

Všetci spoločne hovorili o pokroku Európskej únie v súvislosti s dohovorom a hodnotili ho. Zaoberali sa tým, ako sa EÚ zlepšila v presadzovaní práv osôb so zdravotným postihnutím v súlade s dohovorom. Účastníci konferencie diskutovali v rámci niekoľkých tematických panelov – každý z nich bol zameraný na určitý právny a politický rámec a zmeny, ktoré nastali, a v každom z nich odzneli aj konkrétne príklady či osobné skúsenosti.

Európske fórum zdravotného postihnutia zverejnilo na konferencii prvú zo správ o ľudských právach v Európe. Je zameraná na 10. výročie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a ponúka prehľad situácie v súvislosti s dohovorom v Európe.

Konferenciu otvoril predseda EDF Yannis Vardakastanis, ktorý zdôraznil pozitívny vplyv dohovoru na legislatívu a iniciatívy v Európe od jeho ratifikácie v roku 2011:

-       V októbri sa schválila smernica o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií inštitúcií verejného sektora;

-       Bol zverejnený návrh európskej smernice o prístupnosti, o ktorom sa stále diskutuje;

-       V rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov sa jasne začalo odkazovať na implementáciu dohovoru a zaručila sa tak prístupnosť a nediskriminácia pri ich čerpaní;

Yannis Vardakastanis však podotkol, že máme stále pred sebou veľa práce v oblasti tvorby zákonov, ale aj v praxi.

 

Yannis Vardakastanis otvára konferenciu.

 

Pripomenul aj význam implementácie, presadzovania a ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím vo všetkých politických oblastiach, ale aj vo všetkých oblastiach každodenného života. Poznamenal, že spoločnosť, ktorá dodržiava práva osôb so zdravotným postihnutím, je spoločnosťou, ktorá dodržiava práva všetkých ľudí a nezabúda na nikoho. Celistvú a zmysluplnú implementáciu dohovoru možno podľa neho dosiahnuť len prostredníctvom komplexnej agendy týkajúcej sa dohovoru, takej agendy, ktorá presadzuje práva ľudí so zdravotným postihnutím vo všetkých politických oblastiach a ktorá zaručuje zmysluplný a štruktúrovaný dialóg so zástupcami organizácií osôb so zdravotným postihnutím. V závere uviedol, že je veľmi dôležité prehodnotiť doterajší prístup pri implementácii dohovoru. Nejde o bežný právny akt, treba ho vnímať v inom svetle a takto by sa naň mali pozerať aj tvorcovia politík na európskej i národnej úrovni.

 

Účastníci konferencie z rôznych oblastí spoločnosti sústredene počúvali prezentáciu.

 

Svoj príspevok Yannis Vardakastanis zakončil návrhom, že keďže v roku 2021 budeme oslavovať 10. výročie ratifikácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zo strany EÚ, mal by byť tento rok vyhlásený za Rok osôb so zdravotným postihnutím.

-red-

Foto: Michaela Hajduková

Zdroj: http://www.edf-feph.org/newsroom/news/european-day-persons-disabilities-2016-crpd-implementation-cannot-be-business-usual