Novela zákona o kompenzáciách schválená

Rate this item
(0 hlasov)

NR SR 30. novembra schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, zmeny sú účinné od 1. januára 2017.

Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom

Medzi diagnózy, kvôli ktorým nie je schopná osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) zvládnuť inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb a v prostriedku železničnej dopravy, je novozaradená cystická fibróza s pľúcnymi a gastrointestinálnymi prejavmi.

 

Posudzovanie a zisťovanie príjmu a majetku

Za príjem osoby s ŤZP sa nebudú považovať jednorazovo vyplatené sumy z poistenia pre prípad dožitia a doplnkového dôchodkového sporenia.

 K zmene dochádza i pri posudzovaní peňažných darov. Za príjem sa nebudú považovať:

p) peňažné dary poskytnuté

1.         v kalendárnom roku v úhrne do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,

2.         z prostriedkov nadácie, občianskeho združenia, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu, cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, alebo

3.         na účely posilnenia účinkov kompenzácie, zachovania alebo zlepšenia zdravotného stavu.

Oproti súčasnej právnej úprave sa peňažné dary do výšky 12-násobku sumy životného minima v kalendárnom roku nebudú považovať za príjem osoby s ŤZP pri posudzovaní nároku na peňažné príspevky na kompenzácie. Takýto peňažný dar môže poskytnúť akýkoľvek subjekt.

Zároveň sa rozširuje taxatívne vymenovaný okruh subjektov o cirkvi a náboženské spoločnosti, od ktorých sa poskytnutý finančný dar taktiež nepovažuje za príjem osoby s ŤZP. Súčasne sa dopĺňa návrh ustanovenia o možnosť nadobudnúť peňažné dary, ktorých účelom je posilnenie účinkov kompenzácie, zachovanie alebo zlepšenie zdravotného stavu. Pri týchto daroch sa nezohľadňuje ich výška, ale iba účel.

Obdobne sa pri posudzovaní výšky majetku osoby s ŤZP budú posudzovať nehnuteľné veci alebo hnuteľné veci nadobudnuté z peňažného daru alebo nepeňažné dary.

 

Výška peňažného príspevku na opatrovanie a ochrana príjmu

Sadzba peňažného príspevku na opatrovanie sa zvyšuje o cca 14 % sumy životného minima osobám, ktoré opatrujú jednu alebo viac osôb s ŤZP a nie sú poberateľmi v zákone uvedených dôchodkových dávok, napr. starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. O zmene výšky peňažného príspevku na opatrovanie, na ktorý vznikol nárok pred 1. januárom 2017 a trvá aj po 31. decembri 2016, úrad práce rozhodne do 31. marca 2017.

Sumy vyplácané od 1. januára 2017 sú uvedené v tabuľke na konci článku.

Zvyšuje sa ochrana príjmu osoby s ŤZP z 1,4 na 1,7 násobok sumy životného minima, suma peňažného príspevku na opatrovanie sa bude krátiť až po dosiahnutí príjmu osoby s ŤZP presahujúceho sumu 336,75 €.

Sadzba peňažného príspevku na opatrovanie zostáva nezmenená pre osoby, ktoré opatrujú jednu alebo viac osôb s ŤZP a sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.

 

Náhrada podpisu zomretej osoby s ŤZP vo výkaze o odpracovaných hodinách osobnej asistencie

V prípade úmrtia osoby s ŤZP bude vo výkaze o odpracovaných hodinách osobnej asistencie jej podpis nahradený dátumom jej úmrtia.

 

Termín vydávania opatrenia MPSVaR SR o zozname pomôcok

Stanovuje sa konkrétny termín vydania opatrenia MPSVaR SR, ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok. Pomôcky sa budú zaraďovať do zoznamu pomôcok a vyraďovať sa zo zoznamu pomôcok najmenej raz ročne k 31. decembru, ak bol podaný návrh a tento bol odporučený kategorizačnou komisiou.

 

Platenie poistného na dôchodkové poistenie štátom za poberateľov príspevku na opatrovanie a za osobných asistentov bez časového obmedzenia

V zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa ruší doterajšia hranica 12 rokov na účely platenia poistného na dôchodkové poistenie štátom za fyzické osoby, ktoré nepracujú, nepoberajú niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok a

1.         v produktívnom veku sa starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku najdlhšie do 18 rokov veku,

2.         ktorým sa v produktívnom veku poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie alebo

3.         ktoré majú podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať túto v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne.

Zámerom schválenej zmeny je na účely dôchodkového poistenia akceptovať starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutú osobu v zásade počas celého obdobia, počas ktorého to zdravotný stav osoby s ŤZP vyžaduje.

 

Sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom na verejne prístupných miestach

Novelou zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, sa v novovloženom § 4a legislatívne upravilo sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom.

Fyzická osoba s ŤZP odkázaná na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom má právo byť sprevádzaná psom so špeciálnym výcvikom na verejne prístupných miestach. Na osobu s ŤZP odkázanú na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom sa nevzťahuje časť všeobecne záväzného nariadenia vydaného obcou vymedzujúca miesta, kde je vstup so psom zakázaný.

Nasadenie náhubku pre psa so špeciálnym výcvikom sa nevyžaduje pri výkone činnosti, na ktorú bol pes vycvičený. Preto okolnosť, že pes so špeciálnym výcvikom nemá nasadený náhubok, nemôže byť dôvodom vylúčenia osoby s ŤZP a jej sprevádzajúceho psa z verejne prístupných priestorov vrátane verejných hromadných dopravných prostriedkov.

Zmenou § 26 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sa rozširuje možnosť vstupu do priestorov určených na konzumáciu stravy v zariadeniach spoločného stravovania pre osoby so zdravotným postihnutím i v prípade, ak sú sprevádzané psom so špeciálnym výcvikom, doposiaľ sa táto výnimka vzťahovala len na zrakovo postihnuté osoby v sprievode vodiaceho psa.

 

Sumy peňažného príspevku na opatrovanie platné od 1. januára 2017

 

Peňažný príspevok na opatrovanie

Výška v eur

1. FO v produktívnom veku

 

a) opatruje 1 ŤZP

247,62

b) opatruje dve alebo viaceré ŤZP

321,11

c) opatruje 1 osobu ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení

221,89

d) opatruje 2 a viaceré osoby s ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení

302,75

e) opatruje osobu s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne a súčasne opatruje aj druhú osobu s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne

313,76

2. FO poberá niektorú zo zákonom stanovených dôchodkových dávok

 

a) opatruje 1 ŤZP

91,88

b) opatruje dve alebo viaceré ŤZP

121,28

 

Milan Měchura