Novelizovaný zoznam pomôcok a zohľadňovaných súm

Rate this item
(0 hlasov)

Po dlhých ôsmich rokoch sme sa dočkali novelizácie opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 7/2009 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok. Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.  V zbierke  zákonov na portáli slov-lex.sk ho nájdete pod číslom 345/2016.

 

Nové kategórie pomôcok

Do zoznamu boli zaradené nasledujúce nové pomôcky:

-           Multifunkčné zariadenie (scannner s tlačiarňou, pol. č. 45) – zohľadňovaná suma 250 €,

-           Prenosná rampa (pol. č. 55) – zohľadňovaná suma 500 €,

-           Prístroj na bezdotykové ovládanie počítača (pol. č. 56           ) – zohľadňovaná suma 1 998 €,

-           Sprchovacie sedadlo na WC misu (pol. č. 57) – zohľadňovaná suma 400 €,

-           Prenosné digitálne čítacie zariadenie s hlasovým výstupom           (pol. č. 58) – zohľadňovaná suma 2 600 €.

 

Zmeny zohľadňovaných súm

Maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcky, ak odhliadneme od zmeny spôsobenej zaokrúhľovaním na celé eurá, sa zmenili u nasledovných skupín pomôcok:

-           Špeciálne upravená stolička – zníženie na 700 €

-           Automatická práčka – zníženie na 300 €,

-           Umývačka riadu – zníženie na 400 €,

-           Mikrovlnná rúra – zníženie na 60 €,

-           Elektrický kuchynský mixér – zníženie na 60 €,

-           Elektrický krájač alebo nôž – zníženie na 60 €,

-           Identifikátor etikiet – zníženie na 200 €,

-           Budík s hlasovým výstupom – zvýšenie na 120 €,

-           Signalizačné zariadenie – zníženie u všetkých komponentov (viď pol. č. 23),

-           Samostatné bezdrôtové zariadenie na prenos zvuku – zníženie na 200 €

-           Mobilný telefón – zníženie na 250 €,

-           Bezdrôtový headset – zníženie na 30 €,

-           Zosilňovač k mobilnému telefónu – zníženie na 210 €,

-           Audioprehrávač – zníženie na 100 €,

-           DVD recordér – zníženie na 200 €,

-           Špeciálny prehrávač digitalizovaných kníh – zníženie na 400 €,

-           Hlasový záznamník – zníženie na 200 €,

-           Špeciálny aplikačný program (pol. č. 39) – zníženie na 300 €,

-           Špeciálny zápisník pre nevidiacich – zníženie na 2 500 €, resp. na 5 500 € v prípade zápisníka s hmatovým výstupom,

-           Stolový alebo prenosný počítač – zníženie na 1 200 €,

-           Scanner (bez programu na OCR, ktorý je zaradený do pol. č. 39) – zníženie na 100 €,

-           Tlačiareň – zníženie na 150 €,

-           Hmatový displej – zníženie na 4 000 €,

-           Prenosná kúpacia vaňa – zníženie na 800 €,

-           Suché chemické WC – zníženie na 100 €,

 

Vyradené kategórie pomôcok

Z opatrenia boli vyradené nasledujúce pomôcky:

-           Indikátor svetla,

-           Písací telefón,

-           Úchytka na telefónne slúchadlo,

-           Fax,

-           Kancelársky písací stroj,

-           Tyflonavigátor.

 

Termín vydávania opatrenia MPSVaR SR o zozname pomôcok

Na náš podnet sa stanovuje konkrétny termín vydania opatrenia MPSVaR SR, ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok. Pomôcky sa budú zaraďovať do zoznamu pomôcok a vyraďovať sa zo zoznamu pomôcok najmenej raz ročne k 31. decembru, ak bol podaný návrh a tento bol odporučený kategorizačnou komisiou. Dúfajme, že spresnenie termínu povedie k pravidelnej novelizácii opatrenia a pomôcky nebudú musieť čakať na zaradenie do zoznamu i niekoľko rokov.

 

Milan Měchura

 

Kompletné znenie prílohy opatrenia je nasledovné:

 

Zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok

 

Porad. číslo

Pomôcka

Návrh Maximálne zohľadňovaná suma z ceny pomôcky v eurách

1.

Mechanický vozík, jednoduchý kočík alebo špeciálne upravený kočík vrátane príslušenstva,  ktorým je najmä  fixačná vesta, popruh fixačný  cez hrudník, pláštenka do dažďa,   bezpečnostný bedrový pás, kolieska proti prevrátenia, chrániče na kolesá

 

2 490 € za jednu pomôcku

2.

Elektrický vozík vrátane príslušenstva, ktorým je najmä  fixačná vesta, popruh fixačný cez hrudník, pláštenka do dažďa

 

7 303 € za jednu pomôcku

3.

Špeciálne upravená stolička

Pomôcka, ktorá umožňuje zabezpečovať si sebaobslužné úkony a úkony starostlivosti o domácnosť.

700 €

za jednu pomôcku

4.

Načúvací aparát

 

996 €

 za jednu pomôcku

5.

Pes so špeciálnym výcvikom

a) vodiaci,

b) asistenčný,

c) signálny.

 

7 303 € za jednu pomôcku

6.

Automatická práčka

 

300 €

za jednu pomôcku

7.

Umývačka riadu

 

400 €

za jednu pomôcku

8.

Mikrovlnná rúra

 

60 €

za jednu pomôcku

9.

Elektrický kuchynský mixér

 

60 €

za jednu pomôcku

10.

Elektrický krájač alebo nôž

 

60 €

za jednu pomôcku

11.

Kuchynská váha s hlasovým výstupom

 

166 €

za jednu pomôcku

12.

Časť špeciálneho kuchynského riadu

Kuchynská pomôcka, ktorá umožní prípravu a konzumáciu potravín a nápojov.

17 €

za každú pomôcku

13.

Predmet na uľahčenie úkonov sebaobsluhy, ktorým je najmä pomôcka na obliekanie, podávač, držiak kľúčov, otvárač dverí, ergonomická úchytka na ceruzku, pomôcka na písanie, skracovač do vane

 

17 € za každú pomôcku

14.

Indikátor hladiny tekutiny v nádobe

 

33 €

za jednu pomôcku

15.

Lekársky teplomer s hlasovým výstupom

 

30 €

za jednu pomôcku

16.

Súprava na umývanie vlasov pre imobilných

Zariadenie slúžiace na vykonávanie vlasovej hygieny.

50 €

za jednu pomôcku

17.

Indikátor farieb s hlasovým výstupom

 

630 €

za jednu pomôcku

18.

Identifikátor etikiet

Zariadenie, ktoré umožňuje záznam a reprodukciu hlasovej informácie o predmetoch označených špeciálnymi etiketami.

200 €

za jednu pomôcku

19.

Slepecké hodinky hmatové

 

90 €

za jednu pomôcku

20.

Slepecké hodinky s hlasovým výstupom

 

33 €

za jednu pomôcku

21.

Budík s hlasovým výstupom

 

120 €

za jednu pomôcku

22.

Vibračno-zábleskový budík alebo vibračné náramkové hodinky

Zariadenie, ktoré umožňuje budenie prostredníctvom vibrácií alebo svetelných zábleskov.

199 €

za jednu pomôcku

23.

Signalizačné zariadenie, ktoré obsahuje

a) senzory,

b) centrálnu jednotku,

c) signalizátor

1. prenosný signalizátor alebo

2. stabilné signalizátory.

Zariadenie, ktoré signalizuje zvonenie telefónu, domového alebo bytového zvončeka, plač dieťaťa, vytekajúcu vodu.

 

a)150 € za každý senzor        b)350 € za jednu pomôcku          c)280 € za jednu pomôcku bez ohľadu na počet signalizátorov

24.

Špeciálne zariadenie na prenos zvuku

a) samostatné bezdrôtové zariadenie alebo                                                                                  b) doplnkové zariadenie k načúvaciemu aparátu

Zariadenie, ktoré umožňuje individuálne nastavenie hlasitosti a zlepšenie zrozumiteľnosti hovoreného slova a informácií najmä z rádia a z televízneho prijímača.

 

a) 200 € za jednu pomôcku

   b) 1 062 € za jednu pomôcku

25.

Kalkulačka s hlasovým výstupom

Zariadenie, ktoré umožňuje realizáciu výpočtov s hlasovým popisom jednotlivých úkonov.

116 €

za jednu pomôcku

26.

Mobilný telefón s operačným systémom umožňujúcim použitie špeciálneho programu

Zariadenie, ktoré v spojení so špeciálnym aplikačným programom umožňuje prijímať a odosielať zvukové informácie.

250 €

za jednu pomôcku

27.

Špeciálny telefón

Telefón s veľkoplošnými tlačidlami, reliéfnym značením alebo ich kombináciou, ktorý umožňuje jeho použitie fyzickou osobou so špeciálnymi potrebami.

50 €

za jednu pomôcku

28.

Telefón pre nedoslýchavých

Zariadenie, ktoré umožňuje komunikovať prostredníctvom telefónu, ktorý je vybavený svetelnou signalizáciou a zosilňovačom zvuku.

166 €

za jednu pomôcku

29.

Bezdrôtový headset k telefonovaniu z mobilného telefónu

 

30 €

za jednu pomôcku

30.

Zosilňovač k mobilnému telefónu s indukčnou slučkou alebo so slúchadlami

 

210 € za jednu pomôcku

31.

Písací stroj na Braillovo písmo

 

465 €

za jednu pomôcku

32.

Tyflosonar

Zariadenie, ktoré umožňuje identifikovať prekážky pomocou akustického signálu.

266 €

za jednu pomôcku

33.

Povelový vysielač

Zariadenie, ktoré slúži na ovládanie navigačných a orientačných systémov.

105 €

za jednu pomôcku

34.

Audio prehrávač, ktorým je najmä rádiomagnetofón, CD prehrávač, MP3 prehrávač alebo audio zostava rádiomagnetofón s CD prehrávačom, rádio s CD prehrávačom

 

100 €

za jednu pomôcku

35.

Televízny prijímač s teletextom

Zariadenie, ktoré umožňuje sledovať televízne programy so skrytými a s otvorenými titulkami.

166 €

za jednu pomôcku

36.

DVD recordér

 

200 €

za jednu pomôcku

37.

Špeciálny prehrávač digitalizovaných kníh

Zariadenie, ktoré umožňuje čítať digitalizované zvukové knihy.

400 €

za jednu pomôcku

38.

Hlasový záznamník, ktorým je najmä diktafón, digitálny hlasový záznamník alebo hlasový organizér)

 

200 €

za jednu pomôcku

39.

Špeciálny aplikačný program, ktorým je najmä  hovoriaci program na využitie GPS systému na orientáciu, na prehrávanie digitalizovaných kníh, program na hlasové sprístupnenie displeja mobilného telefónu alebo digitálneho personálneho asistenta DPA, handheld, program na sprístupnenie hlasového záznamu a program na optické rozpoznávanie písma-OCR

Špeciálny program, ktorý umožňuje používať technické zariadenie.

300 €

za jednu pomôcku

40.

Špeciálny zápisník pre nevidiacich

a) s hlasovým výstupom alebo

b) s kombináciou hmatového a  hlasového výstupu

Zariadenie, ktoré umožňuje samostatné získavanie a spracúvanie textových informácií.

a) 2500 €

za jednu pomôcku

b)5500 € za jednu pomôcku

41.

Stolový alebo prenosný osobný počítač vrátane DVD mechaniky, grafickej a zvukovej karty, modemu, sieťovej karty, operačného systému, monitora, klávesnice, myši, reproduktorov, programového vybavenia na prácu s dokumentmi a prístupu na internet

 

1200 €

za jednu pomôcku

42.

Špeciálny program najmä program na hlasový výstup, headmaster, program na zväčšené zobrazovanie a program na zväčšené zobrazovanie s hlasovou podporou

Špeciálny program, ktorý umožňuje použiť počítač v závislosti od druhu a špecifík zdravotného postihnutia.

2 324 € za jednu pomôcku

43.

Scanner

Hardwarové periférne zariadenie počítača slúžiace na nasnímanie tlačenej predlohy do počítača.

100 €

za jednu pomôcku

44.

Tlačiareň

Prídavné zariadenie k počítaču, ktoré umožňuje vytlačiť  text.

150 €

za jednu pomôcku

45.

Multifunkčné zariadenie

Scanner s tlačiarňou 

250 €

za jednu pomôcku

46.

Tlačiareň na slepecké Braillovo písmo

Prídavné zariadenie k počítaču, ktoré umožňuje vytlačiť  text v Braillovom písme.

5 643 €

za jednu pomôcku

47.

Hmatový displej

Prídavné zariadenie k počítaču, ktoré umožňuje zobraziť informácie z obrazovky v Braillovom písme.

4000 € za jednu pomôcku

48.

Elektronická čítacia lupa stolová

Zariadenie, ktoré umožňuje na monitore alebo displeji čítať text.

3 983 €

za jednu pomôcku

49.

Elektronická čítacia lupa prenosná

Prenosné zariadenie, ktoré umožňuje na zabudovanom displeji alebo pripojenom monitore čítať text.

996 €

za jednu pomôcku

50.

Prenosná kúpacia vaňa

Zariadenie, ktoré umožňuje zabezpečiť osobnú hygienu.

800 €

za jednu pomôcku

51.

Suché chemické WC

 

100 €

za jednu pomôcku

52.

Krauler

Zariadenie, ktoré umožňuje pohyb.

266 €

za jednu pomôcku

53.

Doska na presun

Zariadenie, ktoré umožňuje ľahký presun fyzickej osoby (napr. z vozíka do auta a späť).

27 €

za jednu pomôcku

54.

Špeciálna sedačka, sedadlo, autosedačka, stabilizačné upínacie a bezpečnostné pásy

Zariadenie, ktoré umožňuje fixáciu a prevoz fyzickej osoby v osobnom motorovom vozidle.

1 660 €

za jednu pomôcku

55.

Prenosná rampa

Jednodielne alebo dvojdielne zariadenie.

500 €

za jednu pomôcku

56.

Prístroj na bezdotykové  ovládanie osobného počítača

 

1 998 €

za jednu pomôcku

57.

Sprchovacie sedadlo na WC misu (bez keramiky)

 

400 €

za jednu pomôcku

58.

Prenosné digitálne čítacie zariadenie s hlasovým výstupom

Zariadenie na prevod textu z tlačenej formy najmä z rôznych 3D predmetov do zvukovej formy.

2 600 €

za jednu pomôcku