Otvorený list o porušení práv divákov so sluchovým postihnutím zo strany televízie Nova

Rate this item
(0 hlasov)

V otvorenom liste adresovanom Rade pre rozhlasové a televízne vysielanie oznamuje prezident Českej únie nepočujúcich Ing. Martin Novák hrubé porušenie práv divákov so sluchovým postihnutím. Svoje tvrdenie dopĺňa konkrétnymi príkladmi.

Z otvoreného listu: „Oznamujeme týmto porušovanie práv divákov so sluchovým postihnutím zo strany Nova CET 21, spol., s r.o. Televízna spoločnosť v priebehu 2 týždňov, v čase od 5. až 18. decembra 2016, výrazne obmedzila a v niektorých dňoch dokonca úplne znemožnila prístup ku svojmu televíznemu vysielaniu divákom so sluchovým postihnutím, a to veľmi nekorektným spôsobom.“

Nasleduje prehľad spôsobov, ktorými podľa Českej únie nepočujúcich televízia porušila ich práva:

1.         Zastrašovaním divákov so sluchovým postihnutím šírením poplašnej správy v priebehu vysielania, že „v prípade schválenia chystanej novely vysielacieho zákona nebude program titulkovaný“. Neinformovaní diváci nadobudli mylný dojem, že chystaná novela zákona vo veľkej miere obmedzuje vysielanie titulkovaných programov.

2.         Šírením nepravdivej informácie, že novela zákona navrhuje „len 15 % programov“ s titulkami. Touto zámerne skreslenou informáciou sa Nova snaží vyvolať dojem, že kvôli novele zákona sa musí podiel titulkovaných programov značne obmedziť. V skutočnosti však novela obsahuje povinnosť sprístupniť skrytými titulkami „aspoň 15 % stopáže vysielaných programov“, teda nie „len 15 % programov“.

3.         Umelým navyšovaním „plnenia“ minimálnej povinnej kvóty sprístupnenia na kanáloch Nova a Telka opakovaním starých repríz z rokov 2006 a 2010 (v divácky neatraktívnych časoch, aby počujúci diváci neboli rušení starými reprízami).

4.         Odobraním už existujúcich titulkov pri vysielaní obľúbených reprízovaných programov, ktoré boli už vlani odvysielané s titulkami a nebolo potrebné vyrábať nové titulky.

5.         Iba na kanále Nova bolo v priebehu dvoch týždňov „zneprístupnených“ celkom 41 programov, ktoré mali pôvodne skryté titulky, ale boli vysielané bez nich.

6.         Zámerným narušením kontinuity vysielaných seriálov nielen premiérových, ale aj reprízovaných.

7.         Nepravdivým informovaním o sprístupnení programu. Mnohé programy boli na webových stránkach, v elektronickom sprievodcovi a v tlači označené symbolom ST, ktorý znamená prítomnosť skrytých titulkov, skryté titulky však neobsahovali.

8.         V priebehu víkendu 17. – 18. decembra nebol sprístupnený ani jeden program na oboch vysielacích kanáloch – Nova a Telka.

Otvorený list ďalej prináša prehľad právnych predpisov, ktoré boli podľa autora listu porušené (okrem iných napr. Listina základných práv a slobôd a Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím).

-red-

Zdroj: helpnet.cz