Výmena bytu v dome s opatrovateľskou službou

Rate this item
(0 hlasov)

Na českú verejnú ochrankyňu práv sa so svojím podnetom obrátil sťažovateľ, ktorý žiadal o prešetrenie postupu mesta pri prideľovaní bytov v dome s opatrovateľskou službou. Sťažovateľ si prenajímal byt na prvom poschodí tohto domu, ktorý bol prístupný iba po schodoch. Jeho zdravotný stav mu však chôdzu po schodoch neumožňoval.

Niekoľkokrát žiadal mesto o pridelenie iného bytu, ktorý by vyhovoval jeho zdravotnému stavu. Vždy neúspešne. Po prešetrení prípadu česká verejná ochrankyňa práv dospela k záveru, že postup mesta naplnil znaky nepriamej diskriminácie podľa § 3 ods. 2 antidiskriminačného zákona. Mesto neprijalo také primerané opatrenie, aby osoba so zdravotným postihnutím mohla využiť služby určené verejnosti. Takýmto primeraným opatrením mohlo byť uzatvorenie nájomnej  zmluvy na iný byt v dome s opatrovateľskou službou, ktorý by bol bezbariérový. Nie je možné predpokladať, že by takéto opatrenie predstavovalo pre mesto neprimeranú  záťaž. Uzatvorením nájomnej zmluvy na iný byt by sa uvoľnil sťažovateľov súčasný byt, ktorý by mesto malo opäť k dispozícii. Toto riešenie sa navyše zdá finančne menej zaťažujúce ako výstavba schodiskovej plošiny ku sťažovateľovmu súčasnému bytu. Mesto ani potom, ako verejná ochrankyňa práv vydala svoju správu, nezmenilo svoje rozhodnutie a sťažovateľovi bezbariérový byt nepridelilo. Z tohto dôvodu česká verejná ochrankyňa práv prípad odovzdala k zastupovaniu pro bono.

-red-

Zdroj: ochrance.cz