Zo zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím

Rate this item
(0 hlasov)

Dňa 2. decembra sa konalo pod vedením štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislava Ondruša zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Novelizácia štatútu výboru pre osoby so zdravotným postihnutím

Hlavným bodom programu bol návrh novely štatútu výboru. Novelizáciu štatútov všetkých výborov rady, ktoré sú jej odbornými orgánmi, požaduje rada svojím uznesením 146/2016.

V priebehu prípravy návrhu novelizácie štatútu sa uskutočnili rokovania s členmi výboru za mimovládne organizácie a konzultácie so sekretariátom rady, ktorá štatút výboru schvaľuje. Návrh predložený na rokovanie výboru obsahoval ustanovenie o stálom prizývaní komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, viaceré technicko-legislatívne zmeny, ale aj dve podstatné zmeny, ktorými sa výbor podrobne zaoberal.

Prvá zmena sa týka spôsobu nominovania zástupcov organizácií osôb so zdravotným postihnutím za členov výboru. Podľa doterajšieho štatútu existuje šesť volebných zhromaždení podľa jednotlivých skupín zdravotných postihnutí (osoby s duševnými poruchami a poruchami správania, s chronickými ochoreniami, s mentálnym postihnutím, so sluchovým postihnutím, s telesným postihnutím a so zrakovým postihnutím). Každé volebné zhromaždenie volí do výboru dvoch nominantov. Väčšina organizácií osôb so sluchovým postihnutím vyslovila požiadavku, aby mohlo byť ich volebné zhromaždenie rozdelené na dve skupiny podľa spôsobu komunikácie (prostredníctvom posunkového jazyka a iných spôsobov komunikácie, ako je odzeranie alebo používanie načúvacích prístrojov) s tým, že každá z týchto dvoch skupín bude voliť do výboru len jedného nominanta. Táto požiadavka bola akceptovaná. V návrhu postúpenom rade je však možnosť rozdeliť volebné zhromaždenie na dve umožnená všetkým šiestim volebným zhromaždeniam. Kritérium na rozdelenie volebného zhromaždenia môže byť založené len na špecifických potrebách vychádzajúcich zo zdravotného postihnutia.

Druhým, pre mimovládne organizácie zvlášť nepriaznivým návrhom, bol návrh harmonizovať ustanovenie doterajšieho štatútu výboru s ustanovením o zásadnom stanovisku v štatúte rady, teda vlastne prevziať do štatútu výboru znenie zo štatútu rady.

V pôvodnom štatúte je čl. 10 ods. 5, ktorý znie:

„(5) Výbor môže v oblasti svojej vecnej pôsobnosti prijímať aj zásadné stanoviská formou uznesení, ktoré sú pre radu záväzné. Uznesenia podľa predchádzajúcej vety sú prijímané 3/5 väčšinou obidvoch komôr výboru. Ak uznesenie nepodporí 3/5 väčšina komory za verejnú správu, je zásadné stanovisko výboru platné, ak získa 3/5 väčšinu hlasov komory za mimovládne organizácie. V takomto prípade sa v uznesení uvedie stanovisko komory za verejnú správu.“

Podľa tohto ustanovenia je možné prijať zásadné stanovisko, ak za neho hlasuje najmenej 10 zo 16 členov komory mimovládnych organizácií.

Navrhnuté nové „harmonizované znenie“ bolo:

„(5) Výbor môže v oblasti svojej vecnej pôsobnosti prijímať aj zásadné stanoviská formou uznesení, ktoré sú pre radu záväzné. Uznesenia podľa predchádzajúcej vety sú prijímané 3/5 väčšinou všetkých členov výboru.“

Podľa tohto pravidla, aj keby všetci 16 členovia komory mimovládnych organizácií hlasovali za zásadné stanovisko, boli by potrebné ešte aspoň 4 hlasy členov komory verejnej správy, aby bola dosiahnutá 3/5 väčšina všetkých členov výboru. To je prakticky nemožné v prípadoch stanoviska kritizujúceho konanie verejnej správy. Zásadné stanovisko má však zmysel práve len v týchto prípadoch.

Po rozsiahlej diskusii sa nakoniec odsúhlasilo toto znenie:

„(5) Komora za mimovládne organizácie môže v rozsahu pôsobnosti výboru podľa čl. 4 prijať formou uznesenia aj stanovisko. Stanovisko komory za mimovládne organizácie je prijaté ak za stanovisko hlasovala najmenej 3/5 väčšina členov komory za mimovládne organizácie. Stanovisko komory za mimovládne organizácie je pre Radu záväzné.“

V návrhu štatútu výboru odoslanom rade je síce pôvodné zásadné stanovisko výboru premenované na zásadné stanovisko komory mimovládnych organizácií, ale má rovnaké právne postavenie a dokonca nové pomenovanie lepšie vystihuje jeho podstatu. Zachovanie možnosti pre komoru mimovládnych organizácií predkladať zásadné stanoviská rade považujeme za dôležité upevnenie nášho postavenia v poradných orgánoch vlády, (9. decembra schválila rada návrh štatútu bez zmien).

 

Nedostupnosť kochleárnych implantátov

Výbor sa zaoberal otvoreným listom OZ Nepočujúce dieťa zastupujúceho rodičov, ktorí vychovávajú dieťa s poruchou sluchu. List upozorňuje na praktickú nedostupnosť kochleárnych implantátov a rečových simulátorov ku kochleárnym implantátom spôsobenú rozhodnutiami Všeobecnej zdravotnej poisťovne a zdravotnej poisťovne Dôvera. S účinnosťou od 1. októbra 2016 poisťovne znižujú úhradu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na kochleárny implantát o 10%. Podľa autorov listu nepokrýva poskytovaná úhrada náklady poskytovateľov zdravotnej starostlivosti súvisiace s implantáciou a nevyhnutným trvalým servisom poskytovaným používateľom implantátu. Preto museli byť implantácie pozastavené. List zvlášť upozorňuje na osobitné riziká v prípade čakateľov na kochleárny implantát, ktorými sú v prevažnej miere deti do 3 rokov, v ich prípade je psychologicko-motorický a fyziologický vývoj najviac závislý od počutia a sluchových vnemov. Výbor prijal uznesenie, ktorým sa obracia na radu s naliehavou žiadosťou o pomoc pri riešení uvedeného problému a odporúča uložiť štátnemu tajomníkovi ministerstva zdravotníctva bezodkladne preveriť skutočnosti uvedené v citovanom liste a navrhnúť možné riešenie.

 

Ústne podávanie sťažností

Výbor sa tiež zaoberal návrhom novely zákona č. 9/2010 o sťažnostiach. Aktuálne znenie zákona obsahuje ustanovenie, podľa ktorého orgán verejnej správy vyhotoví o ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní, písomný záznam o ústnej sťažnosti. Z návrhu novely zákona je možnosť podania vylúčená a nahradená ustanovením, podľa ktorého „Ak sa sťažovateľ dostaví na orgán verejnej správy osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne podľa odseku 1, orgán verejnej správy mu umožní jej vyhotovenie vytvorením nevyhnutných materiálnych podmienok.“

NROZP predložila pripomienku, ktorou žiadala zachovanie možnosti podávať sťažnosti aj ústne s tým, že niektorí občania s telesným postihnutím s postihnutou hybnosťou horných končatín alebo nevidiaci občania nie sú schopní s ohľadom na ich postihnutie vlastnoručne spísať žiadosť v listinnej podobe, čím by boli navrhovaným ustanovením diskriminovaní oproti občanom, ktorí s vlastnoručným písomným prejavom nemajú problémy.

Po medzirezortnom pripomienkovom konaní bol na výbore prezentovaný návrh Úradu vlády SR, aby v dôvodovej správe bolo uvedené toto „Ak sa na orgán verejnej správy dostaví osoba so zdravotným postihnutím, ktorej stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, orgán verejnej správy jej poskytne primeranú formu asistencie a podpory.“

Výbor považoval riešenie prostredníctvom dôvodovej správy za ťažko vymožiteľné a v praxi prakticky nepoužiteľné. Preto vo svojom uznesení odporučil navrhované ustanovenie zaradiť priamo do zákona a navrhol rade, aby poverila svoju predsedníčku tlmočiť toto stanovisko vláde SR pri prerokúvaní návrhu zákona o sťažnostiach.

 

Uchádzači o zamestnanie a osobná asistencia

Účastníci zasadnutia výboru boli tiež informovaní, že v rámci medzirezortného pripomienkového konania bola akceptovaná pripomienka NROZP k návrhu novely zákona o službách zamestnanosti. Predmetom novely je prísna regulácia podmienok, za ktorých môže uchádzač o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť. Navrhované opatrenia by prakticky znemožnili uchádzačom o zamestnanie vykonávať osobnú asistenciu, čo by ďalej zvýšilo nedostatok osobných asistentov. Akceptovaním pripomienky bude zachovaný doterajší stav, podľa ktorého uchádzač o zamestnanie bude môcť vykonávať osobnú asistenciu pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Návrh novely zákona o službách zamestnanosti pokračuje v schvaľovacom procese s touto výnimkou.

Branislav Mamojka