Z 25. zasadnutia Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Rate this item
(0 hlasov)

Dňa 9. decembra sa uskutočnilo 25. zasadnutie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pod vedením Márie Kolíkovej, štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR, ktorá zastupovala ministerku Luciu Žitňanskú počas zahraničnej cesty.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv na začiatku zasadnutia rady odovzdala Mária Kolíková, štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR, Branislavovi Mamojkovi Cenu ministra spravodlivosti za významný prínos v oblasti ľudských práv.

Rada podporila stanovisko Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a poverila predsedníčku rady, ministerku spravodlivosti, tlmočiť toto stanovisko vláde Slovenskej republiky pri prerokovaní návrhu uvedeného zákona. V stanovisku sa odporúča priamo do znenia ustanovenia § 5 ods. 7 citovaného návrhu zákona doplniť text: „Ak sa na orgán verejnej správy dostaví osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, zamestnanec orgánu verejnej správy jej poskytne primeranú formu asistencie a podpory.“ (podrobnejšie o tomto probléme v rubrike Témy čísla v článku s názvom Zo zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím).

Rada vzala na vedomie podnet Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, v ktorom upozorňuje na sťaženú až znemožnenú dostupnosť kochleárnych implantátov a rečových stimulátorov ku kochleárnym implantátom. Podnet upozorňuje najmä na osobitné riziko v prípade čakateľov na kochleárny implantát, ktorými sú v prevažnej miere deti do 3 rokov a u ktorých je vývoj najviac závislý práve od počutia a sluchových vnemov. Rada uložila štátnemu tajomníkovi ministerstva zdravotníctva bezodkladne preskúmať skutočnosti uvedené v otvorenom liste OZ Nepočujúce Dieťa a predložiť písomnú informáciu o zisteniach a navrhovanom riešení vzniknutej situácie.

Rada vzala na vedomie a odporučila vláde SR schváliť Správu o plnení opatrení Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu. (Vláda národný program schválila svojím uznesením č. 587/2016 zo 14. 12. 2016.)

Rada schválila bez zmien návrh štatútu Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím (ďalej len výbor) predložený týmto výborom. Napriek tomu, že výbor je len odborným orgánom rady vlády, nový štatút výboru obsahuje aj dôležité ustanovenie o zásadnom stanovisku jeho komory mimovládnych organizácií, ktoré musí komora schváliť trojpätinovou väčšinou svojich členov a ktoré je potom záväzné pre radu. Rada schválila aj štatút Výboru pre deti a mládež.

Rada ďalej schválila správy o podpore kultúr národnostných menšín, o stave národnostného školstva a o používaní jazykov národnostných menšín za rok 2015.

Rozsiahla diskusia bola venovaná kompetencii rady schvaľovať správy vlády o plnení úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a podobných dokumentov. Mimovládne organizácie zastúpené v rade presadzujú stanovisko, že rada ako poradný orgán vlády môže tieto správy len vziať na vedomie a formulovať k nim pripomienky a odporúčania. Preto rada len vzala na vedomie:

  • Správu o plnení úloh uvedených v Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike,
  • materiál Priebežný stav plnenia odporúčaní adresovaných Slovenskej republike v rámci 2. kola univerzálneho periodického hodnotenia predkladaný v polovici hodnotiaceho cyklu,
  • Správu o priebehu a výsledkoch štvrtého kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike,
  • Správu o priebehu a výsledkoch štvrtého kola monitorovania úrovne implementácie Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike.

 

-red-