Snem Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím

Rate this item
(0 hlasov)

Snem NROZP v SR sa uskutočnil 13. novembra v Bratislave v priestoroch Ligy za duševné zdravie.

Po prerokovaní správy o činnosti a správy revízorov boli schválené menšie úpravy stanov a výkonnému výboru NROZP bolo uložené pripraviť návrh revízie aktuálnych stanov. Nasledovali voľby výkonného výboru a revízorov na štvorročné funkčné obdobie.

Za predsedníckym stolom – sprava Branislav Mamojka, Iveta Mišová a Tibor Köböl.

 

Voľby

Do výkonného výboru boli zvolení títo predstavitelia NROZP:

Predseda: Branislav Mamojka

Podpredsedovia: Tibor Köböl a Iveta Mišová

Členovia: Anna Bartalová, Jaroslav Janovec, Milan Měchura a Monika Vráblová

Za revízorov boli zvolení: Dušan Fabian, Jarmila Fajnorová a Ivan Štubňa.

Medzi zasadnutiami snemu riadi činnosť predsedníctvo NROZP v SR, do ktorého každá členská organizácia vymenúva svojho stáleho zástupcu.

 

Delegáti snemu volia nových funkcionárov.

 

Hlavné úlohy

Snem uložil plniť tieto hlavné úlohy:

 • podieľať sa na implementácii dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a ovplyvňovať jeho implementáciu tak, aby bol maximálnym prínosom pre uplatňovanie, podporu a obhajobu práv osôb so zdravotným postihnutím;
 • monitorovať dodržiavanie dohovoru;
 • podporovať rozvoj schopností ľudí so zdravotným postihnutím plne využívať práva zaručené dohovorom;
 • presadzovať a monitorovať plnenie úloh uložených Slovenskej republike Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím;
 • podieľať sa na plnení Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020;
 • rozvíjať schopnosti ľudí so zdravotným postihnutím identifikovať diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia a využívať príslušné nástroje na jej odstraňovanie;
 • presadzovať legislatívne opatrenia na vytváranie rovnakých príležitostí a priaznivých podmienok pre dôstojný život osôb so zdravotným postihnutím zaručujúcich plné uplatňovanie ich ľudských a občianskych práv, trvale presadzovať ich úpravy zodpovedajúce aktuálnym potrebám ľudí so zdravotným postihnutím, dôsledne a aktívne spolupracovať s príslušnými štátnymi a samosprávnymi orgánmi pri plnení týchto úloh;
 • podporovať optimálnu implementáciu legislatívy, poskytovať poradenstvo a rozvíjať schopnosti osôb so zdravotným postihnutím efektívne využívať existujúcu legislatívu na uplatňovanie a obhajobu svojich práv, na prevenciu a prekonávanie bariér v ich živote súvisiacich so zdravotným postihnutím;
 • v rámci všetkých projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov presadzovať dôsledné dodržiavanie prístupnosti a rovnosti príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím, podieľať sa na formulácii kritérií a na monitorovaní dodržiavania horizontálneho princípu rovnosť mužov a žien a nediskriminácia;
 • zúčastňovať sa na ovplyvňovaní a tvorbe európskej legislatívy prostredníctvom medzinárodných organizácií, najmä Európskeho fóra zdravotného postihnutia, prostredníctvom rokovaní so slovenskými vládnymi inštitúciami a poslancami NR SR a slovenskými poslancami Európskeho parlamentu;
 • podieľať sa na efektívnej transpozícii a implementácii európskej legislatívy do slovenského právneho prostredia s dôrazom na legislatívu súvisiacu so zdravotným postihnutím;
 • spolupracovať s Európskym fórom zdravotného postihnutia (EDF) na realizácii kampaní, projektov, tréningov a na spracovaní spoločných pripomienok a stanovísk;
 • presadzovať štandardizáciu a podieľať sa na jej tvorbe a uplatňovaní na medzinárodnej i národnej úrovni v oblasti prístupnosti prostredia, dopravy, informácií, služieb a tovarov;
 • presadzovať vytváranie legislatívnych a finančných podmienok na fungovanie Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR a mimovládnych organizácií ako predstaviteľov a obhajcov práv osôb so zdravotným postihnutím a partnerov štátnej správy a samosprávy.

 

Poďakovanie

Snem vyjadril

 • poďakovanie všetkým funkcionárom, priateľom, priaznivcom a dobrovoľníkom za ich pomoc a podporu pri realizácii poslania NROZP v SR;
 • osobitné poďakovanie osobám, ktoré sa podieľali na príprave alternatívnej správy pre Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím a jej obhajobe na zasadnutiach tohto výboru.

 

-red-

Foto: Michaela Hajduková