Zmenila sa výška opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP

Rate this item
(0 hlasov)

Dňom 1. júla 2021 nadobudlo účinnosť Opatrenie MPSVaR SR, ktorým sa sumy životného minima zvýšili o 1,5 percenta, a nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška PP na opatrovanie.

 

K životnému minimu

Dňom 1. júla 2021 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 244/2021 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa sumy životného minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne:

  1. 218,06 ,€ pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
  2. 152,12 € pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  3. 99,56 € pre nezaopatrené dieťa, resp. pre zaopatrené neplnoleté dieťa.

 

K osobnej asistencii

Dňom 1. júla 2021 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 255/2021 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.

Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie sa od 1. júla 2021 zvyšuje na sumu 4,82 € za jednu hodinu osobnej asistencie.

 

K opatrovaniu

Od 1. júla 2021 sa peňažný príspevok na opatrovanie poskytuje fyzickej osobe v produktívnom veku vo výške 508,44 €, resp. 676,22 € bez ohľadu na to, či sa opatrovanej osobe poskytuje alebo neposkytuje ambulantná forma sociálnej služby napr. v dennom stacionári. To neplatí v prípade, ak fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, poberá niektorú z v zákone uvedených dôchodkových dávok, znížené výšky peňažného príspevku na opatrovanie však v tabuľke neuvádzam.

 

Ako sú od 1. júla 2021 stanovené sumy opakovaných PP na kompenzáciu ŤZP

Druhy opakovaných peňažných príspevkov

Výška PP od 1.7. 2021 v €

PP na osobnú asistenciu

4,82

PP na prepravu

111,26

PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov

 

1. na diétne stravovanie

 

a) I. skupina chorôb

40,48

b) II. Skupina chorôb

20,24

c) III. skupina chorôb

12,15

2. súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

20,24

3. súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motor. vozidla

 

36,42

4. súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

48,57

PP na opatrovanie – základné výšky

 

1. FO v produktívnom veku

 

a) opatruje 1 ŤZP

508,44

b) opatruje dve alebo viaceré ŤZP

676,22

2. FO poberá niektorú zo zákonom stanovených dôchodkových dávok

 

a) opatruje 1 ŤZP

254,22

b) opatruje dve alebo viaceré ŤZP

338,11

 

Vysvetlivky:

PP: peňažný príspevok

FO: fyzická osoba

ŤZP: osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

 

Záverom

Novelou zákona č. 447/2008 Z.z. o PP na kompenzáciu ŤZP sú od 1. júla 2018 sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie a výšky PP na opatrovanie stanovené pevnou sumou, ich výška už nie je odvodzovaná od sumy životného minima, pričom k 1. júlu kalendárneho roka môže vláda SR ustanoviť nariadením novú výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a nové výšky PP na opatrovanie.

Opakované PP na kompenzáciu sa vyplácajú mesačne pozadu, preto budú poberateľom vyplatené vo zvýšených sumách až v mesiaci august 2021.

 

Milan Měchura