Super User

Super User

V Českej republike zostavili príručku o asistencii ľuďom s postihnutím v prípade katastrof. Publikáciu vydalo Ministerstvo vnútra ČR. Sústredí sa na spoluprácu s ľuďmi so zrakovým, sluchovým, psychickým či telesným postihnutím. Jej cieľom je zlepšiť krízovú pripravenosť a spoluprácu hasičov, policajtov, zdravotníckych záchranárov a ďalších s ľudmi so zdravotným postihnutím pri riešení mimoriadnych udalostí.

Letisko Gatwick v Spojenom kráľovstve neďaleko Londýna získalo ocenenie Prístupné letisko 2019 (Accessible Airport Award 2019). Ceremónia, na ktorej bolo ocenenie odovzdané, sa uskutočnila na Cypre počas výročného kongresu Medzinárodnej rady letísk Európa (Airports Council International Europe- ACI Europe).

Smernica európskeho parlamentu a rady EÚ 2019/882 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb zo 17. apríla 2019, nazývaná tiež ako Európsky akt o prístupnosti, je významným krokom na ceste k EÚ plne prístupnej pre osoby so zdravotným postihnutím.

Povinnosti spracovateľa / prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb

V Mostoch inklúzie č. 4 v minulom roku sme publikovali rozsiahly článok, v ktorom sme rozobrali základné princípy a pravidlá, ktoré je nutné dodržiavať pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb s prihliadnutím na spracúvanie osobných údajov v rámci činnosti občianskych združení.

Dňom 1. júla 2019 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 183/2019 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa sumy životného minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne:

Národný projekt e-parkovanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím bol schválený a už ho realizuje Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy (DEUS) a ZMOS.

Nedostatočná prístupnosť webových sídiel a informačných systémov vysokých škôl je dlhoročnou prekážkou pre študentov so zdravotným postihnutím. Na weboch sú rozvrhy, registrácie na skúšky a zápočty a ich výsledky, študijná literatúra, priestor na komunikáciu medzi študentmi a vyučujúcimi a tak ďalej.

sobota, 07. september 2019, 08:14

Pohyb ako terapia

Od vlaňajšej jesene sa v Ranej starostlivosti, n.o., v spolupráci s rodinami s deťmi so zrakovým a viacnásobným postihnutím začali venovať aj špeciálne zameraným pohybovým aktivitám.

Formou spoločnej cielenej pohybovej hry rodiča a dieťaťa tak možno prirodzeným a radostným spôsobom podporiť vývin dieťaťa i vzťahy v rodine.

sobota, 07. september 2019, 07:57

Šport pre všetkých: zaostrené na deti

Špeciálne olympiády Slovensko v spolupráci s Platformou rodín detí so zdravotným znevýhodnením v júli na Slovensku naštartovali Tréningový program motorických aktivít - MATP. Tento športový program je určený na rozvoj motorických zručností pre ľudí s viacnásobným postihnutím akéhokoľvek veku.

sobota, 07. september 2019, 07:55

Vážení čitatelia,

Prinášame vám ďalšie číslo časopisu Mosty inklúzie. Hoci je leto, mnohí mladí ľudia sa pripravujú na naštartovanie svojej akademickej dráhy na vysokej škole. Jednou z významných tém, ktorým sa venujeme, je preto prístupnosť webových sídiel a informačných systémov vysokých škôl.