Dňom 1. júla 2019 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 183/2019 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa sumy životného minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne:

Povinnosti spracovateľa / prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb

V Mostoch inklúzie č. 4 v minulom roku sme publikovali rozsiahly článok, v ktorom sme rozobrali základné princípy a pravidlá, ktoré je nutné dodržiavať pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb s prihliadnutím na spracúvanie osobných údajov v rámci činnosti občianskych združení.