Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP od 1. júla 2019

Rate this item
(0 hlasov)

Dňom 1. júla 2019 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 183/2019 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa sumy životného minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne:

a) 210,20 eur pre jednu plnoletú fyzickú osobu

b) 146,64 eur pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu

c) 95,96 eur pre nezaopatrené dieťa, resp. pre zaopatrené neplnoleté dieťa.

Sumy životného minima sa zvýšili o 2,5 %.

Rovnako dňom 1. júla 2019 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 172/2019 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.

Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie sa zvyšuje o 9,4 %.

Sumy opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa zvyšujú od 1. júla 2019 nasledovne:

 

Druhy opakovaných peňažných príspevkov

 

Výška p.p. od 1.7. 2019 v €

P.p. na osobnú asistenciu

4,18

P.p. na prepravu

107,25

P.p. na kompenzáciu zvýšených výdavkov

 

1. – na diétne stravovanie

 

a) I. skupina chorôb

39,02

b) II. Skupina chorôb

19,51

c) III. skupina chorôb

11,71

2. – súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

 

19,51

3. – súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motor. vozidla

 

35,11

4. – súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

 

46,82

P.p. na opatrovanie – základné výšky

 

1. FO v produktívnom veku

 

a)    – opatruje 1 ŤZP

430,35

b)    – opatruje dve alebo viaceré ŤZP

572,36

c) – opatruje 1 ŤZP, ktorej sa poskytuje viac ako 20 hodín týždenne ambulantná soc. služba

 

378,70

d) – opatruje najmenej 2 ŤZP, ktorým je poskytovaná viac ako 20 hodín týždenne ambulantná soc. služba

 

532,30

e) – opatruje ŤZP, ktorej sa poskytuje ambulantná soc. služba viac ako 20 hodín týždenne a súčasne opatruje aj druhú ŤZP, ktorej sa neposkytuje ambulantná soc. služba alebo ktorej sa poskytuje ambulantná soc. služba najviac 20 hodín týždenne

 

 

555,20

2. FO poberá niektorú zo zákonom stanovených dôchodkových dávok

 

a) – opatruje 1 ŤZP

215,18

b) – opatruje dve alebo viaceré ŤZP

286,18

Vysvetlivky:

P.P. – peňažný príspevok

FO – fyzická osoba

ŤZP – osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

Novelou zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sú od 1. júla 2018 sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie a výšky peňažných príspevkov na opatrovanie stanovené pevnou sumou.

Ich výška už nie je odvodzovaná od sumy životného minima, pričom k 1. júlu kalendárneho roka môže vláda Slovenskej republiky ustanoviť nariadením vlády SR novú výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a nové výšky peňažného príspevku na opatrovanie.

Opakované peňažné príspevky na kompenzáciu sa vyplácajú mesačne pozadu, preto budú poberateľom vyplatené vo zvýšených sumách až v mesiaci august 2019.

Milan Měchura