Nová publikácia Stav sociálnej ochrany na Slovensku

Rate this item
(0 hlasov)

Na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC) pripravil publikáciu Stav sociálnej ochrany na Slovensku (Situácia k 1. júlu 2019) doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc. Z Inštitútu pre výskum práce a rodiny v Bratislave.

Príručka sa skladá z kapitol, kde prvá časť textu je venovaná organizácii a financovaniu jednotlivých sústav sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Nasleduje popis stavu právnej ochrany občanov pri pokrytí nasledovných rizík: choroba, materstvo, invalidita, staroba, strata živiteľa, pracovné úrazy a choroby z povolania, rozširovanie rodiny, nezamestnanosť, zabezpečenie vo finančnej núdzi, dlhodobá starostlivosť a sociálna ochrana samostatne zárobkovo činných osôb.

 Autor odporúča navštíviť originál MISSOC webstránku, kde čitateľ nájde komparatívne tabuľky o parametroch legislatívy sociálnej ochrany v krajinách Európskej únie (a teda aj Slovenska) v angličtine, nemčine a francúzštine: http://www.missoc.org.

Publikácia v elektronickej verzii je dostupná na

https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2019/socialna_ochrana_k_1julu_2019.pdf

Autor publikácie vyslovil presvedčenie, že predložená publikácia, hoci obsahuje zjednodušený popis základných platných právnych predpisov, bude využívaná najmä pri rýchlej orientácii širokej verejnosti v zložitej agende sociálnej ochrany.

(red)