Dvadsiate zasadnutie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie (RV MNO), ktoré sa uskutočnilo 17. 9. 2019, otvoril a viedol splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl (ďalej len „splnomocnenec“).

A to na základe poverenia ministerky vnútra SR Denisy Sakovej, predsedníčky RV MNO.

(Rada vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj)

Tretie zasadnutie Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj 16. septembra 2019 otvoril jej predseda Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu.

Druhé hodnotenie implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „dohovor“) na Slovensku už je na programe Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Výbor“).

Prvé hodnotenie sa začalo už v roku 2012, dva roky po ratifikácii dohovoru, keď slovenská vláda predložila Výboru svoju Východiskovú správu o implementácii dohovoru a bolo uzatvorené zverejnením záverečných odporúčaní Výboru pre vládu SR v apríli 2016.