Úprava dôchodkového veku

Rate this item
(0 hlasov)

Od nadobudnutia účinnosti zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení dňa 1. Januára 2004 prešla úprava dôchodkového veku rozsiahlymi zmenami, menil sa i spôsob jeho určenia.

Naposledy sa tak stalo zákonom č. 321/2019 Z.z. zo dňa 17. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Úprava pre roky 2004 až 2016

Do roku 2016 vrátane bol dôchodkový vek 62 rokov veku poistenca. Mužom sa na túto hranicu zvyšoval v prechodnom období v rokoch 2004 a 2005, ženám v prechodnom období v rokoch 2004 až 2014, vychádzalo sa i z počtu vychovaných detí.

Každoročne sa k dôchodkovému veku v uvedenom období pridávalo oproti predchádzajúcemu roku deväť mesiacov.

Úprava pre roky 2017 a 2018

V roku 2017 a 2018 sa k dôchodkovému veku stanovenému pre predchádzajúci kalendárny rok pridával stanovený počet dní na základe štatistiky o priemernej strednej dĺžke života.

Dôchodkový vek na príslušný kalendárny rok ustanovovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR svojím opatrením. Predlžovanie dôchodkového veku podľa tejto schémy sa netýkalo žien, ktorým sa v prechodnom období od roku 2004 do roku 2014 predlžoval dôchodkový vek o stanovený počet mesiacov. Pokiaľ do roku 2016 nedosiahli dôchodkový vek 62 rokov, zachovával sa im znížený dôchodkový vek.

V roku 2017 bol dôchodkový vek 62 rokov a 76 dní, týkal sa poistencov narodených v roku 1955. Ženám sa zachovával znížený dôchodkový vek, ako je uvedené vyššie.

V roku 2018 bol dôchodkový vek 62 rokov a 139 dní, týkal sa poistencov narodených v roku 1956. Ženám sa zachovával znížený dôchodkový vek, ako je uvedené vyššie.

Úprava pre rok 2019

Novelou zákona sa pre rok 2019 stanovuje dôchodkový vek presne na roky a mesiace. Dôchodkový vek poistenca, ktorý v roku 2019 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov.

Ženám sa zachováva znížený dôchodkový vek, ako je uvedené vyššie.

Úprava pre roky 2020 a nasledujúce

S účinnosťou od 1. januára 2020 je dôchodkový vek poistenca v závislosti od dátumu jeho narodenia a počtu vychovaných detí stanovený zákonom v Prílohe č. 3a a v Prílohe č. 3b.

To isté obdobie výchovy toho istého dieťaťa možno zohľadniť len raz a len jednému poistencovi, a to prednostne žene. V prípade pochybností určuje dôchodkový vek poistenca na základe žiadosti ústredie Sociálnej poisťovne.

Príloha č. 3a zákona – Dôchodkový vek

rok narodenia poistenca

muž

žena

žena, ktorá vychovala jedno dieťa

žena, ktorá vychovala dve deti

žena, ktorá vychovala tri deti alebo štyri deti

žena, ktorá vychovala päť detí alebo viac detí

1943 a menej

60r

57r

56r

55r

54r

53r

1944

60r 9m

57r

56r

55r

54r

53r

1945

61r 6m

57r

56r

55r

54r

53r

1946

62r

57r

56r

55r

54r

53r

1947

62r

57r 9m

56r

55r

54r

53r

1948

62r

58r 6m

56r 9m

55r

54r

53r

1949

62r

59r 3m

57r 6m

55r 9m

54r

53r

1950

62r

60r

58r 3m

56r 6m

54r 9m

53r

1951

62r

60r 9m

59r

57r 3m

55r 6m

53r 9m

1952

62r

61r 6m

59r 9m

58r

56r 3m

54r 6m

1953

62r

62r

60r 6m

58r 9m

57r

55r 3m

1954

62r

62r

61r 3m

59r 6m

57r 9m

56r

1955

62r 76d

62r 76d

62r 76d

60r 3m

58r 6m

56r 9m

1956

62r 139d

62r 139d

62r 139d

61 r

59r 3m

57r 6m

1957

62r 6m

62r 6m

62r 6m

61r9m

60 r

58r 3m

1958

62r 8m

62r 8m

62r 7m

62r 1m

60r 9m

59r

1959

62r 10m

62r 10m

62r 8m

62r 5m

61r 6m

59r 9m

1960

63r

63r

62r 10m

62r 9m

61r 10m

60r 6m

1961

63r 2m

63r 2m

63r

63 r

62r 2m

61r 3m

1962

63r 4m

63r 4m

63r 2m

63 r

62r 6m

61r 7m

1963

63r 6m

63r 6m

63r 4m

63 r

62r 6m

61r 11m

1964

63r 8m

63r 8m

63r 6m

63 r

62r 6m

62r 3m

1965

63r 10m

63r 10m

63r 6m

63 r

62r 6m

62r 6m

1966 a viac

64r

64r

63r 6m

63 r

62r 6m

62r 6m

 

Skratky: r je rok,m je mesiac,d je deň

Prílohu č. 3b zákona – Dôchodkový vek muža, ktorý vychoval dieťa – tu neuvádzame.

Najvyšší dôchodkový vek

Ústavným zákonom č. 99/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. sa v čl. 39 Ústavy Slovenskej republiky zadefinovala hranica, ktorú nemožno pri určení podmienky veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobepresiahnuť.

S účinnosťou od 1. januára 2020 vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, nesmie presiahnuť 64 rokov.

Žena má právo na primerané zníženie maximálneho veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe o

a)        šesť mesiacov, ak vychovala jedno dieťa, čomu zodpovedá vek 63 rokov a šesť kalendárnych mesiacov,

b)        dvanásť mesiacov, ak vychovala dve deti, čomu zodpovedá vek 63 rokov,

c)         osemnásť mesiacov, ak vychovala tri a viac detí, čomu zodpovedá vek 62 rokov a šesť kalendárnych mesiacov.

Milan Měchura