V dňoch 17. októbra a 5. decembra 2019 schválila Národná rada SR novely zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktorými sa zásadným spôsobom mení spôsob výpočtu základnej výmery minimálneho dôchodku.

S účinnosťou od 1. januára 2020 sa suma základnej výmery minimálneho dôchodku bude odvodzovať od sumy priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR.

Dňa 5. decembra 2019 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktorou sa výrazne rozšírili možnosti poskytovania ošetrovného. Tieto ustanovenia nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

Prijatá úprava poskytovania ošetrovného predstavuje novú koncepciu zabezpečenia starostlivosti o chorého príbuzného v jeho domácom prostredí, v rámci ktorej sa zavádza inštitút osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby a súvisiaca nová kategória dávky ošetrovné, ktorá je poskytovaná zo sociálneho poistenia poistencovi, ktorý chorého príbuzného osobne a celodenne ošetruje.

Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020, ktorá je 13,6361 eura.

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu.