Rok 2019 má pre uplatňovanie práv ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku mimoriadny význam. Začal proces druhého hodnotenia implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Dohovor“) Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Výbor“) a aj príprava hodnotenia Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na Roky 2014 – 2020 (ďalej len „Národný program“) a nového Národného programu na roky 2020 – 2030.