Prevencia a odstraňovanie architektonických, dopravných a informačných bariér

            Slovenská národná strana si uvedomuje, že architektonické bariéry predstavujú významné nebezpečenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré môže vyústiť až do ohrozenia zdravia a života. Architektonické bariéry významnou mierou obmedzujú voľný pohyb, čím dochádza k zhoršeniu kvality života občanov. Smutné však na tom je to, že väčšinová spoločnosť tieto dennodenné problémy postihnutých osôb často krát prehliada, pričom je nutné si uvedomiť, že ide o nie zložité stavebné zásady a vôbec nie finančne nákladné. Zdravý človek si poriadne ani neuvedomuje, čo znamená vidieť, aký dar dostal od života a na druhej strane nevieme dostatočne podporiť tých, ktorí to bez našej pomoci majú veľmi ťažké.

Smer – SD napĺňa záväzky programového vyhlásenia

 

Úspechy, ktoré tešia i zaväzujú

Štyri roky sú rokmi úspešnej bilancie podpory sociálne citlivých skupín ľudí, medzi ktoré patrí pomoc spoluobčanom so zdravotným postihnutím. Strana Smer – SD, vláda  a rezort práce, sociálnych vecí a rodiny sa už vo svojom  programovom vyhlásení zaviazali systémovo vytvárať optimálne podmienky pre implementáciu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím vrátane inštitucionálneho zabezpečenia procesu jeho implementácie a monitoringu. Je to základný záväzok a cieľ, od ktorého sa odvíjajú všetky ďalšie konkrétne opatrenia.

Výskyt tzv. otvorených sociálnych otázok predstavuje spojené nádoby v živote každej spoločnosti. A tak medzi mnohými dôležitými povinnosťami štátu, ktorý musí dbať o spoločné dobro, je na prvom mieste jeho povinnosťou postarať sa rovnakou mierou o všetky vrstvy spoločnosti zachovávajúc s neotrasiteľnou nestrannosťou distribučnú spravodlivosť.

1.

Odstraňovanie architektonických, dopravných a informačných bariér

Osoby so zdravotným postihnutím sú ohrozené sociálnym vylúčením a tvoria 15% svetovej populácie. Na Slovensku je 240 tisíc zdravotne postihnutých občanov, z ktorých je iba 30 % zamestnaných. Tento fakt v značnej miere negatívne ovplyvňuje životnú úroveň týchto ľudí, ako aj kvalitu ich života. Sociálna politika Strany maďarskej komunity presadzuje dodržiavanie rovnosti príležitostí aj v oblasti zabezpečovania práv tejto cieľovej skupiny, podporujeme všetky opatrenia smerujúce k odstraňovaniu architektonických a informačných bariér a prichádzame s novými návrhmi na odstraňovanie bariér v oblasti zamestnanosti zdravotne postihnutých. SMK vychádzajúc z Charty základných práv a slobôd EÚ - ktorá v čl.15 zaručuje právo osôb so ZP na nezávislosť, sociálnu integráciu a na účasť na živote spoločnosti - bude naďalej podporovať proces debarierizácie spoločnosti a jeho čo najrýchlejšie dokončenie.

Z poverenia prezidenta politickej strany PRIAMEJ DEMOKRACIE (PD) Gabriela Karácsonyho som pripravil odpoveď na Vašu výzvu. Dovoľte, aby som Vás informoval o podpore zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP) politickou stranou PD.

Tejto problematike sa v politickej strane PD venujeme nadštandardne.