Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť. Aká je situácia v oblasti dobrovoľníctva na Slovensku sme sa opýtali Matúša Jakuba projektového manažéra občianskeho združenia C.A.R.D.O.

24.7.2013 prejednávala vláda ČR správu o plnení opatrení Národného plánu vytvárania rovných príležitosti pre osoby so zdravotným postihnutím na roky 2010 – 2014 za rok 2012. Na rokovanie  vlády išiel materiál s rozporom, pretože MPSV ČR a ďalšie ministerstvá navrhovali, aby bol vypustený bod 1.2. Národného plánu, ktorý zaväzuje vládu pripraviť návrh na ratifikáciu Opčného protokolu k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Vláda ČR na svojom zasadnutí, napriek nesúhlasu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR), prípravu ratifikácie Opčného protokolu z Národného plánu vyradila.

Stretnutie na vysokej úrovni  o zdravotnom postihnutí a rozvoji (HLMDD) sa bude konať v sídle OSN dňa 23. septembra, teda deň pred zahájením všeobecnej rozpravy 68. zasadnutia Valného zhromaždenia. Očakáva sa, že výsledkom stretnutia bude prijatie akčne orientovaného dokumentu na podporu cieľov Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a na realizáciu Rozvojových cieľov tisícročia (Millenium Development Goals) a ďalších medzinárodne dohodnutých rozvojových cieľov pre osoby so zdravotným postihnutím.