Školili sme dopravcov o posilnení práv cestujúcich

Rate this item
(0 hlasov)

Od 1. marca 2013 sú vo všetkých krajinách Európskej únie  posilnené práva
cestujúcich so zdravotným postihnutím a to na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie  EC 181/2011.


„Nová európska legislatíva je výsledkom takmer dvojročného rokovania medzi autodopravcami a organizáciami zdravotne postihnutých osôb. Z nášho pohľadu by sa dali niektoré veci ešte vylepšiť, nové nariadenia však určite predstavujú pozitívnu zmenu." – uviedol predseda NROZP v SR Branislav Mamojka, v rozhovore pre TASR.

Od 1. marca 2013 sa nariadenie uplatňuje:

  • Na služby pravidelnej dopravy na všetkých vzdialenostiach článok 4 ods.2, článok 9, článok 10 ods. 1, článok 16 ods. 1 písm. b), článok 17 ods. 1 a 2 a články 24 až 28
  • Na služby medzinárodnej pravidelnej dopravy s plánovanou vzdialenosťou dopravy 250 km a viac celé nariadenie (ak ministerstvo podľa § 41 ods. 1 písm. s) zákona ministerstvo rozhoduje o udelení výnimky z práv cestujúcich na konkrétnu pravidelnú dopravu podľa čl. 2 ods.5 nariadenia, ak podstatná časť trasy prepravy vedie po území tretieho štátu.
  • Na služby príležitostnej dopravy celé nariadenie s výnimkou článkov 9 až 16, článku 17 os. 3 a kapitol IV, V. a VI.


Od 1. marca 2017 sa uplatňuje celé nariadenie a pre vnútroštátnu pravidelnú dopravu s plánovanou vzdialenosťou dopravy 250 km a viac. Od tohto termínu sa nariadenie na Slovensku bude uplatňovať v celom rozsahu v súlade s článkom 2 od. 1-3 bez výnimiek.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (ďalej len NROZP v SR)
spracovala manuál odbornej prípravy pracovníkov autobusovej a autokarovej dopravy, ktorý schválilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Manuál vychádza z nariadenia 181/2011, odborných znalostí a praktických skúseností samotných osôb so zdravotným postihnutím spracovali zástupcovia členských organizácií NROZP v SR.

Následne sme v úzkej spolupráci so spoločnosťou Slovak Lines zrealizovali školenie  pre interných školiteľov autobusových dopravcov. Prvého školenia sa v Bratislave zúčastnilo 30 zástupcov z 18 autobusových dopravcov. Organizačne sme zabezpečili aj ďalšie školenie – v Košiciach, pre malý záujem dopravcov sme ho však boli nútení zrušiť.

Účastnici  školenia v Bratislave získali  praktické informácie o povinnostiach vyplývajúcich z nariadenia pre autobusových dopravcov od 1. 3. 2013 a rady ako postupovať pri:

  • zaškolení vodičov pre asistenciu cestujúcim so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou,
  • prispôsobení vybavenia autobusových staníc,
  • poskytnutí finančnej kompenzácie v prípade straty alebo poškodenia pomôcok na zabezpečenie pohyblivosti pre osoby so zdravotným postihnutím,
  • informovanosti cestujúcich a vybavovaní sťažností,
  • určení miest, na ktorých môžu takéto osoby oznámiť svoj príchod a potrebu pomoci,
  • zapracovaní povinností vyplývajúcich z nariadenia do prepravného poriadku.


Ale aj o tom, kto sú osoby so zdravotným postihnutím, ako s nimi komunikovať, čo znamená spojenie “prístupné informácie”, o asistenčných psoch v autobusovej doprave, prístupnosti autobusových staníc, zastávok, nástupíšť, a samozrejme aj o súvisiacej národnej legislative.

Nové legislatívne úpravy sa týkajú aj 12 najväčších a najfrekventovanejších autobusových staníc na území Slovenska. (viď priložený zoznam)

Podľa článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (ďalej len „nariadenie“) členské štáty určia autobusové a autokarové stanice, kde sa poskytuje pomoc zdravotne postihnutým osobám alebo osobám so zníženou pohyblivosťou. Členské štáty o tom informujú Komisiu. Komisia na internete sprístupní zoznam určených autobusových a autokarových staníc.

V tejto súvislosti Slovenská republika určila zoznam autobusových staníc. Vzhľadom na rekonštrukčné práce na autobusových staniciach sú pri autobusových staniciach uvedené aj termíny, odkedy bude pomoc podľa nariadenia na týchto staniciach poskytovaná.Určené autobusové stanice, kde sa poskytuje (príp. bude poskytovať) pomoc podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004

(platí pre medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu nad 250 km od 1. marca 2013 a vo vnútroštátnej diaľkovej doprave s dĺžkou trasy autobusovej linky nad 250 km od 1. marca 2017)

P. č.

Autobusová stanica 

Adresa AS 

Správca AS 

Adresa správcu AS

Webové sídlo správcu AS 

Termín poskytovania pomoci

 1

AS Mlynské Nivy, Bratislava

Mlynské nivy 31, 821 09 Bratislava

Slovak Lines Služby, a. s.

Mlynské nivy 31, 821 09  Bratislava

www.slovaklines.sk

3/2013

 2

AS Košice

Staničné námestie 9, 042 04  Košice

eurobus, a. s.

Staničné námestie 9, 042 04  Košice

www.eurobus.sk

3/2013

 3

AS Prešov

Košická 2, 080 69  Prešov

SAD Prešov, a. s.

Košická 2, 080 69  Prešov

www.sad-po.sk

12/2013

 4

AS Zvolen

 

SAD Zvolen, a. s.

Balkán č. 53, 960 95  Zvolen

www.sadzv.sk

3/2013

 5

AS Žilina

ul. J. Milca 738/21, 010 01  Žilina

SAD Žilina, a. s.

Košická 2, 010 65  Žilina

www.sadza.sk

9/2013

 6

AS Lučenec

Mierová 5705, 984 01  Lučenec

SAD Lučenec, a. s.

Mikušovská cesta 17, 984 01  Lučenec

www.sadlc.sk

3/2013

 7

AS Rimavská Sobota

Železničná 1845, 979 01  Rimavská Sobota

SAD Lučenec, a. s.

Mikušovská cesta 17, 984 01  Lučenec

www.sadlc.sk

12/2013

 8

AS Trenčín

Železničná ul. 2, 911 01  Trenčín

SAD Trenčín, a. s.

Zlatovská cesta 29, 911 37  Trenčín

www.sadtn.sk

12/2014

 9

AS Liptovský Mikuláš

ul. Štefánikova 2, 031 01  Liptovský Mikuláš

SAD LIORBUS, a. s.

Bystrická cesta 62, 034 01  Ružomberok

www.sadliorbus.sk

3/2013

 10

AS Ružomberok

ul. J. Kačku 1, 034 01  Ružomberok

SAD LIORBUS, a. s.

Bystrická cesta 62, 034 01  Ružomberok

www.sadliorbus.sk

3/2015

 11

AS Trnava

ul. A.Hlinku 64, 917 02  Trnava

SAD Trnava, a. s.

Nitrianska 5, 917 02  Trnava

www.sadtrnava.sk

4/2014

 12

AS Nitra

Staničná 1, 949 01  Nitra

Veolia Transport Nitra a. s.

Štúrova 72, 949 44  Nitra

www.veolia-transport.sk

11/2014

Bližšie informácie k určeným autobusovým staniciam a kontakty sú zverejnené na webovom sídle správcu autobusovej stanice a v nasledujúcom súbore: Zoznam určených AS podľa nariadenia (EÚ) č. 181/2011.

Zdroj: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=136957

V priestoroch týchto staníc sa vykonali či vykonajú stavebné úpravy v prospech pasažierov so zdravotným postihnutím. Jednou z takýchto staníc je aj bratislavská stanica Mlynské nivy.

"Pristúpili sme k viacerým úpravám, vytvorili sme kontaktné miesta pre zdravotne hendikepovaných, a to v pokladniciach 4,5 a 6, takisto sme vybudovali bezbariérové WC na prízemí stanice a k jednotlivým nástupným ostrovčekom boli urobené šikmé nábehové plochy," uviedol v rozhovore pre TASR  Peter Sádovský, generálny riaditeľ SLOVAK Lines. Dodal, že v najbližších dňoch sa pripravuje aj vyznačenie cesty pre bezbariérový pohyb v priestoroch stanice.

Spracovala: Anna Reháková