Od začiatku tohto roku prebiehali intenzívne práce na príprave implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj v súlade s dokumentom „Návrh postupu vnútroštátnej implementácie Agendy 2030“, schváleným uznesením vlády SR č. 350 z 24. júla 2017, ktorý uložil vypracovať národné priority implementácie Agendy 2030.

Opakovane sa stretávame s požiadavkou na zavedenie európskeho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý by ich pri návštevách iných členských štátov EÚ oprávňoval využívať výhody poskytované osobám so zdravotným postihnutím žijúcim v navštívenej krajine. Doteraz sa však nepodarilo dosiahnuť takúto dohodu.