20. marca 2013 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Zákon je publikovaný v zbierke zákonov pod číslom 96/2013, nadobúda účinnosť 1. mája 2013.
V tomto článku prinášame informácie o najdôležitejších zmenách z hľadiska občanov so zdravotným postihnutím.

Švédsko

Samhall je švédska spoločnosť vo vlastníctve štátu, ktorej cieľom je poskytnúť zmysluplné zamestnanie osobám so zdravotným postihnutím (ďalej len „osoby so ZP“), a tým podporiť ich osobnostný rozvoj.

Dánsko

Specialisterne je medzinárodne uznávaný ako prvý a významný príklad toho, že osoby s autizmom môžu poskytnúť svojim zamestnávateľom hodnotné služby na vysokej úrovni, a tak sa integrovať do spoločnosti.

Vďaka SPAGAT modelu „integrovaného zamestnávania“ absolventi a ľudia so zdravotným postihnutím vo Vorarlbergu, Rakúsko, ktorých súčasná legislatíva považuje za nezamestnateľných, čím sa stávajú odkázanými na využívanie služieb pre zdravotne postihnutých, majú teraz možnosť výberu medzi zamestnaním sa v chránenej dielni alebo podporovaným zamestnaním v bežnej spoločnosti na trhu práce.  Projekt SPAGAT začínal ako projekt EÚ v roku 1997 z iniciatívy skupiny rodičov, ktorých deti navštevovali integrované školy a ktorých integrácia do spoločnosti po škole bola ukončená. V rámci trojročného pilotného projektu mohli byť všetkých osem účastníkov projektu začlenených do spoločnosti na otvorenom trhu práce v platených zamestnaniach s príslušnými dávky sociálneho zabezpečenia.

Cieľom projektu „opatrovatelia pre starších“ je vyškoliť mladých ľudí s postihnutím vo veku 18-24 rokov na prácu asistentov opatrovateľov v domovoch dôchodcov alebo opatrovateľských domovoch a pomôcť im tak zamestnať sa na otvorenom trhu práce.