Mimoriadne uznesenie o Európskom akte o prístupnosti

Rate this item
(0 hlasov)

Prijaté 4. Európskym parlamentom osôb so zdravotným postihnutím

Brusel, 6. decembra 2017

Vyzývame Radu Európskej únie na prijatie spoločného postupu

 

Zdôrazňujúc význam návrhu Európskeho aktu o prístupnosti (Smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb KOM/2015/0615 final – 2015/0278(COD)) pre hnutie osôb so zdravotným postihnutím;

Pripomínajúc, že v Európskej únii (EÚ) žije 80 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím a že prístupný vnútorný trh by bol prínosom nielen pre osoby so zdravotným postihnutím, ale aj pre ľudí s funkčnými obmedzeniami, reagujúc na demografické zmeny a berúc do úvahy potreby všetkých spotrebiteľov;

Domnievajúc sa, že predmetné otázky predstavujú zásadné priority pre osoby so zdravotným postihnutím v celej EÚ, ktoré musia neustále prekonávať výrazné bariéry pri prístupe k životnému prostrediu, zariadeniam, výrobkom a službám vrátane tých, ktoré sú priamo či nepriamo financované z verejných zdrojov a pre ktoré by bol silný a progresívny legislatívny akt, ktorý by ich chránil pred diskrimináciou a zaručil inkluzívny európsky vnútorný trh, mimoriadnym prínosom;

Uvedomujúc si, že EÚ podpísala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, že je povinná prijímať primerané legislatívne opatrenia na zaručenie práva na prístupnosť podľa článku 9 tohto dohovoru a že v akte sa nestanovujú žiadne nové povinnosti;

Domnievajúc sa, že Európsky parlament už prijal svoje stanovisko 14. septembra 2017 a že na čo najskoršie začatie trojstranných rokovaní je potrebné ešte konečné stanovisko Rady;

vyzývame Európske fórum zdravotného postihnutia Európsku úniu na splnenie svojich záväzkov implementovať v EÚ Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a na stretnutí Rady Európskej únie pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľa (EPSCO), ktoré sa uskutoční 7. decembra 2017, prijať pri rokovaní o Európskom akte o prístupnosti ambiciózny a progresívny všeobecný postup.