Raná starostlivosť (RS) je nezisková organizácia, ktorá sa od roku 2009 venuje podpore rodín s deťmi do 7 rokov so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením.

Rodičia zrakovo postihnutých detí v Bratislave získali novú pomoc v podobe Centra včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným postihnutím. V priestoroch zdravotného strediska na Tbiliskej ulici v bratislavskej Rači ho v máji otvorila nezisková organizácia Raná starostlivosť. Ide o prvé takéto centrum na Slovensku.

V januári 2017 zverejnil Inštitút pre výskum práce a rodiny výsledky svojej výskumnej analýzy, v ktorej sa po dlhšom časovom období komplexnejšie venoval vývoju sociálnej situácie ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodín.

(Uplatňovanie nariadenia EÚ č. 181/2011 - od 1. marca 2017 aj vo vnútroštátnej diaľkovej doprave nad 250 km)

Ministerstvo dopravy zverejnilo na svojej webovej stránke informáciu o rozšírení platnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (ďalej len "nariadenie") aj na vnútroštátne linky s dĺžkou nad 250 km.

Dňa 13. februára 2017 sa pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera uskutočnila na pôde Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konferencia JURIS-DIS na tému Úloha štátu a práva pri kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia.

Strana 1 z 2