Problematikou volebného práva sa najviac zaoberáme v čase pred voľbami alebo v priebehu ich konania. Zamysleli ste sa nad tým, že niektorí ľudia nemôžu voliť? A prečo je to tak?

Z predchádzajúcej praxe môžem potvrdiť, že najviac sa obmedzenie volebného práva dotýkalo osôb so zdravotným postihnutím, konkrétne s oslabenými mentálnymi schopnosťami.

Jedným zo základných cieľov EÚ je odstrániť bariéry a podporiť cezhraničnú výmenu a obchod v rámci vnútorného trhu EÚ a zabezpečiť lepšiu dostupnosť služieb, tovarov, informácií, vzdelávania, trhu práce (atď.) občanom EÚ, ktorými sú aj osoby so zdravotným postihnutím.

Pre osoby so zdravotným postihnutím však samotná dostupnosť uvedených prostriedkov a aktivít nestačí.

Prijaté Generálnym zhromaždením EDF dňa 13. mája 2017 v Madride (preklad)

Vnútorný trh pre všetkých

Vzhľadom na význam návrhu Európskeho aktu o prístupnosti (Smernica Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb) pre hnutie osôb so zdravotným postihnutím (COM/2015/0615 final - 2015/0278 (COD));

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj

V septembri 2015 schválila OSN Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj. Agenda 2030 je doposiaľ najkomplexnejším súborom priorít pre zabezpečenie udržateľného rozvoja. Nasleduje po Miléniovej deklarácii OSN na roky 2000 – 2015, ktorá bola prvou spoločnou víziou pre globálny rozvoj a tvorbu rozvojovej politiky.