Keď sa povie inklúzia…

Rate this item
(0 hlasov)

Keď sa povie inklúzia, časť českej verejnosti sa vydesí. Magickým dátumom sa stal 1. september 2016 – deň, kedy sa podľa mienky časti pedagogickej verejnosti mal zmeniť obraz českého školstva…

 

Niet sa čo čudovať, že rodičia, ktorých deti s diagnostikovaným zdravotným postihnutím sú vzdelávané v takzvaných bežných i špeciálnych školách, sú v neistote. Obavy však majú i rodičia detí „zdravých“. Preto si možno niektorí z nich v týchto dňoch kladú otázky:

• Čo to sú podporné opatrenia?

• Prinesú podporné opatrenia zásadný zlom do vzdelávania ich detí??

• Nebudú ohrozené práva súvisiace s napĺňaním špeciálnych vzdelávacích potrieb týchto detí???

• Prinesie inklúzia nejaké zásadné zmeny? A budú tieto prípadné zmeny na prospech deťom????

• Nezhoršia sa podmienky pre vzdelanie všetkým deťom vrátane detí nadaných?????

 

Zopár faktov

Už v uplynulom školskom roku sa vzdelávalo viac než 65 % žiakov so zdravotným postihnutím v bežných školách formou takzvanej individuálnej integrácie. Je teda možné realisticky očakávať, že tí žiaci, ktorí sú vďaka svojmu zdravotnému stavu a podpore rodiny schopní spoločne sa vzdelávať, dnes v týchto školách už bežne sú. V špeciálnych školách sú dnes vzdelávaní tí žiaci, ktorým by spoločné vzdelávanie z rôznych dôvodov neprinášalo prospech. Z toho vyplýva, že obavy časti pedagogickej verejnosti, že nastane masový presun žiakov zo špeciálnych škôl do bežných, sú mylné.

Podporné opatrenia nie sú žiadnou novinkou. Tento termín sa objavuje v školských právnych predpisoch už od roku 2005. V praxi sa však používal skôr termín „odporúčania pre vzdelávanie“, preto sme sa s pojmom podporné opatrenia často nestretávali.

Novinkou je však to, že sa súpis podporných opatrení dostal do novely školského zákona (z marca 2015), zvýšila sa teda ich právna vymáhateľnosť. (V uplynulých rokoch nebolo výnimkou, že školské poradenské zariadenie odporučilo opatrenia, ktoré však neboli školou napĺňané, prípadne boli navrhované všeobecné, nekonkrétne odporúčania, s ktorými si školy nevedeli poradiť. Možnosti rodičov dovolávať sa práv naplnenia špeciálnych vzdelávacích potrieb však boli obmedzené.) Podľa súčasnej legislatívy bude musieť školské poradenské zariadenie oveľa zodpovednejšie zvažovať, aké podporné opatrenie odporučí, prerokuje so školou jeho dostupnosť a rodič svojím podpisom potvrdí, či s týmto opatrením súhlasí. Takto vydané odporučenie bude záväzné a právne vymáhateľné. Táto situácia sa týka napríklad i podporného opatrenia „asistent pedagóga“. V budúcnosti už nie je možné, aby nastala situácia, keď školské poradenské zariadenie odporučí asistenta pedagóga, ale ten vo vyučovaní chýba alebo je prítomný na nižší počet hodín, pretože škola nemá finančné prostriedky na jeho zabezpečenie.

Podporné opatrenia sú definované v piatich stupňoch podľa závažnosti problémov žiaka. Vzdelávacie a výchovné problémy, ktorým zodpovedajú podporné opatrenia 1. stupňa, diagnostikuje sama škola. Tá tiež podporné opatrenia navrhuje, zavádza ich do výučby a vyhodnocuje ich efektivitu. Ide o také opatrenia, ktoré majú zabrániť zlyhaniu žiakov, ktorí majú z rôznych dôvodov (napríklad návrat do školy po dlhšej chorobe, rozvod rodičov, nedostatočná domáca príprava…) problémy, pri ktorých potrebujú takzvane „podržať“. Škola pre žiaka s potrebou podpory v 1. stupni spracováva plán pedagogickej podpory, s ktorým oboznámi rodičov. Pretože tieto opatrenia nijako nemenia vzdelávací obsah a nevymykajú sa bežným pedagogickým postupom, nevyžaduje sa informovaný súhlas rodičov.

Ten sa vyžaduje až v prípade odporučenia podporných opatrení 2. – 5. stupňa, ktoré musí vždy odporučiť školské poradenské zariadenie. Tu musí byť rodič dostatočne zoznámený s obsahom týchto opatrení, musí porozumieť ich obsahu a dopadom na ďalšie vzdelávanie svojho dieťaťa a musí s nimi súhlasiť.

Na tomto mieste je potrebné pripomenúť nie ojedinelú situáciu, kedy niektorí rodičia požadujú od školy, aby ich dieťaťu zaistila asistenta pedagóga na základe odporučenia odborného lekára. Škola však takéto odporučenie nesmie akceptovať. Môže akceptovať len odporučenie školského poradenského zariadenia. Žiaľ, takto niekedy dochádza k nepríjemným situáciám a zbytočným nezhodám medzi rodičmi a školou.

Systém podporných opatrení platný do 31. 8. 2016 priznával asistenta najmä deťom, ktorým podľa nového systému patria predovšetkým podporné opatrenia v 3. – 5. stupni. Ide najmä o deti s diagnózou niektorého zdravotného postihnutia (mentálne, telesné, zrakové, sluchové, narušená komunikačná schopnosť, porucha autistického spektra, závažné poruchy učenia a správania).

Novo budú špeciálne vzdelávacie potreby priznávané i deťom so závažným chronickým, vzácnym či psychiatrickým ochorením, deťom, ktoré nezvládajú z rôznych príčin nároky bežného vzdelávacieho programu.

Pre odporučenie podporného opatrenia naďalej nebude rozhodujúca lekárska diagnóza, ale dopady zdravotného či sociálneho znevýhodnenia dieťaťa na jeho vzdelávanie.

Systém podporných opatrení od 2. stupňa podpory teda otvára systém podpory pre oveľa väčšiu skupinu žiakov, ako do 31. 8. 2016. Ide tiež o podporu finančnú.

Práve fakt, že špeciálne vzdelávacie potreby budú novopriznané väčšej skupine žiakov, stojí často za obavami pedagógov, že kvôli týmto žiakom nebudú mať dostatok priestoru na vzdelávanie detí, ktorých je v triede väčšina. Je potrebné pripomenúť, že to ale spravidla nebudú žiaci noví, ale tí súčasní, na ktorých vzdelávanie dostane škola prvýkrát podporu.

Právne predpisy platné od roku 2016 teda neprinášajú zásadné zmeny vo forme ani priebehu vzdelávania. Rozširujú však priestor, ktorý zahrnie i tých žiakov, ktorí podporu potrebujú, ale „starý systém“ im ju nepriznával, pretože nespadali do kategórie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Týmto žiakom prináša právom danú vymáhateľnosť navrhnutých podporných opatrení vedúcich k naplneniu špeciálnych vzdelávacích potrieb.

Prináša tiež možnosť podpory celým triednym kolektívom, šancu na zlepšenie vzdelávania pre všetkých. Aby tieto šance neboli premárnené, musia byť tieto právne normy nutne doplnené dostatočne vysokým finančným príspevkom, vzdelávaním pedagógov a razantným zvýšením počtu školských poradenských pracovníkov. Zásadnou potrebou však i naďalej zostáva, aby sa pestovalo prostredie spolupráce školy a rodiny. Bez tej totiž žiadne právne normy nič nevyriešia.

Právna úprava tiež posilňuje práva rodičov (zákonných zástupcov) detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami/s potrebou podporných opatrení.

Ak získajú informácie, že škola (učitelia) špeciálne vzdelávacie potreby ich dieťaťa nenapĺňa podľa stanovených odporúčaní školského poradenského zariadenia, môžu sa obrátiť na riaditeľa. Ten je v takom prípade okamžite povinný zvolať rokovanie, kde sa za účasti rodičov, spravidla pracovníka školského poradenského zariadenia a pedagógov budú riešiť námety či sťažnosti. Ak problémy v poskytovaní podporných opatrení pokračujú, môže sa rodič obrátiť na Českú školskú inšpekciu, ktorá bude sťažnosť ďalej riešiť.

To sa týka situácie, kedy už podporné opatrenia boli školským poradenským zariadením priznané, avšak zo strany školy neboli poskytované v kvalite, ktorá zodpovedá všeobecným štandardom. Rodičia však majú právo odvolať sa i proti rozhodnutiu/odporučeniu školského poradenského pracoviska v procese „priznávania“ podporných opatrení. V takom prípade o odvolaní rozhoduje stanovené revízne (odvolacie) pracovisko. V praxi pôjde skôr o ad hoc skupinu odborníkov, ktorí posúdia pôvodné rozhodnutie školského poradenského zariadenia. Ak rozhodnutie naďalej nebude zodpovedať skutočným potrebám dieťaťa, nie je vylúčené súdne preskúmanie.

Nová právna úprava by nemala zhoršiť postavenie detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami – najmä detí so zdravotným postihnutím. Veľa však záleží od správnej činnosti školských poradenských zariadení, rozhodujúcu úlohu budú mať naďalej učitelia. Ich záujem a ochota bude v každom prípade rozhodujúca pre úspech vzdelávacieho modelu platného po 1. 9. 2016.

 

Poznámka redakcie: Nový systém podporných opatrení je zavedený vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 27/2016 Sb. O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Záujemcom o túto problematiku odporúčame jej preštudovanie.

Text: Pavlína Baslerová

Preklad: - red -

 

Prevzaté z časopisu Mosty č. 4/2016