Prístup asistenčného psa do vojenského rehabilitačného ústavu

Rate this item
(0 hlasov)

Na českú verejnú ochrankyňu práv sa so svojím podnetom obrátila sťažovateľka (v zastúpení neziskovej  organizácie Helppes  – Centrum výcviku psů pro postižené, o. p. s.) so žiadosťou o prešetrenie postupu vojenského rehabilitačného ústavu.

 

Sťažovateľka chcela v máji 2013 absolvovať v ústave štvortýždenný pobyt. Je osobou so zdravotným postihnutím a s úkonmi každodenného života jej pomáha asistenčný pes. Pracovníčka ústavu jej však oznámila, že so psom do ústavu nie je možné prísť, pretože ústav je zdravotnícke zariadenie so štatútom nemocnice. Riaditeľ ústavu následne spresnil informáciu, že v danom termíne nie je k dispozícii žiadna jednoposteľová izba. Navyše by pes obmedzoval práva ostatných pacientov. Sťažovateľka sa obrátila na Ministerstvo obrany ČR so žiadosťou o prešetrenie, či sa ústav nedopustil správneho deliktu. Ministerstvo dospelo k záveru, že k spáchaniu správneho deliktu nedošlo.

 

Vzhľadom na podozrenie z diskriminácie na základe zdravotného postihnutia v oblasti prístupu ku zdravotnej starostlivosti česká verejná ochrankyňa práv začala prípad prešetrovať. Ústav jej predložil kópiu prevádzkového poriadku, ktorý upravoval pobyt psov so špeciálnym výcvikom. Prevádzkový poriadok viazal pobyt asistenčných psov v ústave na niekoľko sporných podmienok. Verejná ochrankyňa práv zároveň začala prešetrovať aj postup ministerstva, ktoré po následnom uskutočnení správneho konania oznámilo, že ústav skutkovú podstatu predmetného správneho deliktu naplnil. V tom čase však už zanikla zodpovednosť za správny delikt. Napriek tomu minister ústavu odporučil, aby zmenil príliš reštriktívny prevádzkový poriadok.

 

Ústav nakoniec prevádzkový poriadok zmenil a vylúčil z neho podmienku súhlasu ústavu s pobytom asistenčného psa. Ďalej vylúčil podmienky – ubytovanie so psom na jednoposteľovej izbe, schopnosť sa o psa postarať a prínos jeho prítomnosti pre pacienta.

 

Česká verejná ochrankyňa práv dospela k záveru, že sa ústav dopustil nepriamej diskriminácie, pretože neprijal také primerané opatrenia, aby sťažovateľka mohla absolvovať pobyt so psom. Avšak ocenila, že ústav pristúpil ku zmene prevádzkového poriadku. Zároveň ústavu odporučila, aby svoj prevádzkový poriadok konzultoval s odborníkom na výcvik asistenčných psov v súvislosti s vymedzením priestorov, kde sa pes môže a kde nemôže zdržiavať. Vzhľadom na to, že ministerstvo svoj postup následne napravilo, prešetrenie prípadu verejná ochrankyňa práv uzatvorila.

- red -

Zdroj: www.ochrance.cz